Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Borte fra jobben grunnet sykdom?

En god og tillitsbasert dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er helt avgjørende, påpeker ekspertene.

AV Magnhild Freuchen /FOTO: NAV og Arbeidstilsynet

– Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren din om at du er syk, uten at du leverer sykemelding. Da er det blant annet viktig å være oppmerksom på at du må ha jobbet hos arbeids-giveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.

– Videre kan du bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, forklarer Bjørn Erstad, seksjonssjef i NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet.

En sykemelding er aktuell når det ikke er aktuelt å bruke egenmelding, og når det er medisinske grunner som hindrer deg i å være på jobb.

– Den som sykemelder deg, skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet, både første gang du blir sykmeldt og senere. Hvis sykemelding er nødvendig, så skal gradert sykemelding være første alternativ, sier Erstad.

Han forteller at arbeidsgiveren har hovedansvaret for å gjøre tilpasninger, og følge opp på arbeids-plassen, og at det derfor er viktig at arbeidstaker og arbeidsgiver har tett kontakt mens du er syk-meldt.

Løsningene på et sykefravær ligger ofte på arbeidsplassen, og mange kan ha en gradert sykemelding hvis arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidet noe.

– Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for arbeidstakeren så langt det er mulig, og arbeidstakeren har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som gjør at sykefraværet ikke blir unødvendig langt forteller Erstad, og legger til:

– Arbeidstaker må på sin side være innstilt på å gjøre annet passende arbeid hvis det ikke er mulig for å gjøre de vanlige arbeidsoppgavene.

En tillitsbasert dialog

– Ved sykefravær er en god og tillitsbasert dialog helt avgjørende. Det sies ofte at arbeidsgiver har en tilretteleggingsplikt og arbeidsgiver en medvirkningsplikt, men det er egentlig å starte i feil ende når man begynner å snakke om «plikter», sier Vigleik M. Aas, seksjonsleder svartjenesten, avdeling for kommunikasjon og brukerdialog hos Arbeidstilsynet.

Han forklarer at all erfaring viser at den beste oppfølgingen av fravær, og ikke minst den beste forebyggingen av fravær, er basert på en åpen dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er når begge er enige om, og strekker seg etter et felles mål, nemlig at arbeidstakeren så raskt som mulig skal få arbeidsevnen tilbake og returnere til sin fulle stilling, at man oppnår de beste resultatene.

– Og i slike relasjoner er man lite opptatt av hva som er plikt, og hva som ikke er det. Man blir i fellesskap enige om å gjøre det som oppleves best og riktig for å nå målet.

Arbeidsgiver har normalt ingen rett til å få vite noen diagnose, og det har åpenbart heller ikke kollegaer, påpeker Aas. Det skal være et frivillig valg en sykmeldt gjør hvis hen deler dette.

– Men, og dette er viktig, vi ønsker å løfte frem betydningen av tillitsbaserte relasjoner mellom ledere og medarbeidere: En tillitsbasert relasjon hvor det oppleves naturlig og helt udramatisk for en medarbeider å forteller sin leder mer enn hva som er absolutt minimum.

Det gir et mye bedre grunnlag for en god sykefraværsoppfølging, enn en relasjon hvor partene er mest opptatt av å kun oppfylle sine minimumsforpliktelser overfor hverandre, beskriver Aas.

– Men en slik relasjon starter man ikke å bygge når medarbeideren er blitt sykmeldt. Det er altfor sent. En slik relasjon må bygges underveis. Slik kan man faktisk si at det gode sykefraværsarbeidet, det starter med en frisk medarbeider.

Ikke oppsigelsesgrunn

Det er mulig å forstå at noen kan bli frustrert dersom de må jobbe ekstra hardt for å dekke inn for oppgavene til en sykmeldt kollega, samtidig som denne kollegaen kanskje poster bilder av seg selv på topptur i solskinnet, mener Aas.

– Her er det likevel viktig å minne om at både trening og turer svært ofte er helt nødvendige aktiviteter for å komme i arbeidsfør form igjen, og at slike ting gjerne planlegges i dialog med syk-meldende lege eller fysioterapeut, sier han, og legger til:

– Samtidig kan den som er sykmeldt også tenke over at dersom man ønsker å eksponere slik aktivitet på sosiale medier, så er det nok en stor fordel også å være åpen med sine kollegaer om sin situasjon, hvorfor tur og trening er viktig og at det forhåpentligvis bidrar til å forkorte sykefraværet.

Ingen kan bli oppsagt på grunn av sykefravær de første 12 månedene av fraværet. Noen tolker dette til at man ikke i det hele tatt kan bli oppsagt når man er sykmeldt, men det er ikke riktig, i følge Aas. Men, arbeidsgiver må ha en annen grunn enn fraværet, dersom oppsigelse skal skje de første 12 månedene.

– Når dét er sagt, så er det klart mest vanlige i norsk arbeidsliv at arbeidsgivere venter betydelig lengre enn 12 måneder før en arbeidstaker sies opp på grunn av sykdom. I de fleste tilfellene skjer ikke dette før det fremstår som svært lite sannsynlig at arbeidstakeren vil returnere til arbeidet i overskuelig fremtid, forteller Aas.

Siste stillinger

Ny i dag

Tilsynsingeniør

Justervesenet

Tromsø

18.08.2024

Network Engineer

DNV

Oslo

12.08.2024

QA/QS Engineer

DNV

Bergen, Stavanger

18.08.2024

Finance Manager

DNV

Oslo, London

20.08.2024

Se alle stillinger