Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Annonsevilkår

Godkjenning av reglene

Ved å legge inn en annonse på tekjobb.no aksepterer annonsøren å være bundet av Teknisk Ukeblad Media AS sine til enhver tid gjeldende annonseregler. Annonsereglene kan bli oppdatert med jevne mellomrom og annonsøren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Annonsering i strid med annonsereglene

Dersom en annonse strider mot annonsereglene, forbeholder Teknisk Ukeblad Media AS seg retten til å fjerne annonsen uten forvarsel. Ved vesentlig eller gjentatte brudd vil annonsøren ekskluderes fra tjenesten uten forvarsel.

Ansvarsforhold

Teknisk Ukeblad Media AS er på ingen måte ansvarlig for innholdet i annonsene som publiseres, ut over det ansvar som følger av e-handelslovens regler. All annonsering skal skje i tråd med det til enhver tid gjeldende lovverk. Dersom Teknisk Ukeblad Media AS har grunn til å tro at en annonsør er involvert i ulovlige forhold knyttet til sin virksomhet, vil denne kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser som er lagt ut av annonsøren vil bli fjernet. Tilsvarende gjelder dersom det foreligger andre særlige grunner til at videre annonsering ikke kan aksepteres (herunder gjentatte klager fra våre brukere).

Teknisk Ukeblad Media AS vil så langt som praktisk mulig varsle på forhånd om fjerning av annonser. Teknisk Ukeblad Media AS er ikke ansvarlig for tap annonsøren måtte påføres som følge av fjerning av annonser, med mindre Teknisk Ukeblad Media AS har utvist grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige. Indirekte tap dekkes uansett ikke.

Annonseperiode

En stillingsannonse publisert på tekjobb.no er synlig i opptil 30 dager fra publisering. Det gis ikke refusjon, rabatt eller lignende for eventuelt forkortet annonseperiode etter annonsørens ønske.

Annonsens innhold

Det er kun tillatt å annonsere for 1 stillingstittel per annonse, det tillates imidlertid flere stillinger innenfor en stillingstittel. Dersom stillingen blir besatt eller trukket fra markedet kan ikke annonsen benyttes til å annonsere andre stillinger. Annonsen skal beskrive stillingen som ønskes besatt. Annen annonsebudskap er ikke tillatt. Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet.

Teknisk Ukeblad Media AS forbeholder seg også retten til å avvise annonser etter en konkret vurdering, eksempelvis dersom det ikke er snakk om en tradisjonell stillingsannonse.

Videresalg av annonser

Kommersielt videresalg av annonser er ikke tillatt. Dersom Teknisk Ukeblad Media AS oppdager tilfeller av videresalg, vil annonsøren kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser lagt ut av annonsøren vil bli fjernet.

Bruk av tekst og bilder

Det er ikke tillatt å benytte bilder tilhørende andre, uten å ha innhentet forhåndssamtykke fra rettighetshaver og eventuelt avbildede. Dersom illustrasjonsfoto benyttes, skal dette fremkomme i annonsen.

Det er ikke tillatt å benytte bilder der formålet er å formidle andre produkter eller tjenester enn den konkrete stillingen som utlyses.

Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter annonsøren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på Teknisk Ukeblad Media AS sine nettsider, samt til å overføre slik bruksrett som nevnt i dette vilkåret.

Det er likeledes ikke tillatt å kopiere tekst fra andre annonser på Teknisk Ukeblad Media sine nettsteder eller på andre måter benytte andres tekst i annonsen, uten at det foreligger samtykke fra rettighetshaver (jf. åndsverkloven)

Feil klassifisering

Dersom en annonse er plassert under feil rubrikk, forbeholder Teknisk Ukeblad Media AS seg retten til etter eget skjønn å flytte annonsen til riktig rubrikk. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å flytte annonsen, vil annonsen bli stanset og annonsør underrettet via e-post til annonsørens kontaktperson.

Endringer i tjenesten

Teknisk Ukeblad Media AS forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer i tjenesten. Ved endringer av vesentlig betydning vil Teknisk Ukeblad Media AS gjøre sitt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.

I særlige tilfeller, eller dersom endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer også kunne finne sted uten varsel.

Dersom endringen skulle påvirke innholdet i annonsene, er du selv ansvarlig for å oppdatere din annonse med riktig pris, tekst, bilder m.m.