Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Vegingeniør

Er trafikktrygging viktig for deg?

Ørsta kommuneØrsta31. mai 2023
Søk her

Kontaktperson

Ulf Kristian Rognstad

Tenesteleiar

ulf.kristian.rognstad@orsta.kommune.no

Nøkkelord

veg og samferdseltrafikktryggingbustadnæringsareal

Vi har ledig stilling som vegingeniør i avdeling kommunalteknikk med hovudfokus på oppgåver innanfor trafikktrygging, kommunal trafikktryggingsplan og tilhøyrande prosjektgjennomføring. Ørsta kommune har som mål å verte trafikksikker kommune.

Stillinga er kontorplassert på rådhuset og inngår i ein større prosjektavdeling innanfor kommunaltekniske fag. Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø og fagleg utvikling. Stillinga rapporterer direkte til avdelingsleiar kommunalteknikk.

Kommunalteknikk har ansvar for drift og vedlikehald, samt oppgradering av kommunale vegar i Ørsta kommune. Avdelinga har også ansvar for utbyggingsprosjekt av bustad og næringsareal. Ørsta kommune er inne i ei aktiv utvikling, med mange oppgåver som må løysast i åra som kjem. Vi har eiga anleggsavdeling med solid maskinpark og dyktige tilsette.

Arbeidsoppgåver

 • Sakshandsaming av spørsmål rundt trafikktrygging og oppdatere og rullere trafikktryggingsplan
 • Koordinator for godkjenning av Ørsta kommune som trafikksikker kommune
 • Prosjektoppfølging og byggeleiing, stort og smått
 • Arbeid på tvers av fagområder og overlappande oppgåver må påreknast i perioder
 • Vaktordning kan verte aktuelt ved behov

Kvalifikasjonar

 • Ønskjeleg med 3-årig høgskuleutdanning som ingeniør, fortrinnvis innanfor veg og vegkonstruksjon med kjennskap til vatn og avløp. Teknisk fagskule med relevant erfaring kan vege opp for manglande høgare utdanning.
 • Førarkort kl B.

Personlege eigenskapar

 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne, målforma er nynorsk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunnskap om data
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og målretta
 • Fleksibel haldning til arbeidsoppgåver og organisering

Vi tilbyr

Eit godt arbeidsmiljø med gode vilkår for fleksibilitet og utvikling med formål å gi ei bedre og meir effektiv teneste. Gode pensjons- og forsikringsordningar for tilsette i KLP.

Stillinga er plassert i kap. 5. Stillingskode og lønsplassering vert fastsett ved tilsetting.

Søkjarane vert vurderte ut frå ei samla vurdering av formelle kvalifikasjonar og røynsle frå tidlegare arbeid. Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju.

Tilsetting i samsvar med gjeldande forskrift, lov og avtaleverk.
Prøvetid 6 mnd, der fråvær går til fråtrekk.

Dokumentasjon

Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming.Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn.

Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp som vedlegg til søknaden din.

Om offentleg søkjarliste:

I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om dette. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.

Stillingsinfo

Frist31. mai 2023
ArbeidsspråkNynorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Ørsta kommune

Ørsta kommune er ein middelstor kommune i Møre og Romsdal med ca. 10900 innbyggarar. Målform er nynorsk.

Vi har ein variert arbeidsmarknad med mange kompetansearbeidsplassar og er den største arbeidsgjevaren i kommunen med om lag 1000 tilsette. Kommunen skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar, som ynskjer å rekruttere og halde på dyktige medarbeidarar.