Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Vegfaglig rådgiver

Vi søker etter deg som er opptatt av trafikksikkerhet og sikre veger!

VegtilsynetVoss4. juni 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Bente Molland

HR og verksemdsstyring

+47 951 22 589

Vegard Hansen

Direktør

Har du erfaring med trafikksikkerhetsarbeid eller veg, f. eks. innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold, eller beredskap, trenger vi deg.

Arbeidsoppgaver

 • Vegfaglig rådgiver deltar med vegfaglig kompetanse i tilsynssaker, sammen med tilsynsleder og juridisk rådgiver.
 • Deltar i planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsynssaker. I stillingen inngår blant annet å gjøre dokumentanalyse, intervjue tilsynspart, skrive rapport og gjennomføre inspeksjoner på veg.
 • Vegfaglig rådgiver deltar i arbeidet med utarbeidelse av årlige risikobaserte tilsynsprogram.
 • Presentere Vegtilsynets arbeid i eksterne fora f. eks. møter med aktører i vegsektoren og konferanser.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, for eksempel innen ingeniørfag. Master- eller Bachelorgrad. Kandidater som ikke tilfredsstiller dette utdanningsnivået, men som har lang relevant erfaring, kan også bli tatt i betraktning
 • Erfaring fra trafikksikkerhetsarbeid, risikostyring eller annet arbeid innen veg, f. eks. planlegging, bygging, drift og vedlikehold eller beredskap
 • Erfaring fra gransking eller revisjon er en fordel
 • Godkjent trafikksikkerhetsrevisor er en fordel
 • Søker må ha førerkort klasse B, da stillingen krever noe reisevirksomhet

Personlige egenskaper

 • Motivert av trafikksikkerhet
 • God til å jobbe både i team og selvstendig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God til å skape relasjoner
 • Strukturert og målrettet
 • God til analyse og vurdering
 • Personlige egenskaper tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke utviklingen av Vegtilsynet
 • Et teamorganisert, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig utvikling/etterutdanning
 • Reise- og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn i stillingskode 1087 overingeniør eller 1181 senioringeniør, fra kr. 645 000-735 000 avhengig av kvalifikasjoner.

Inkludering og mangfold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav, se https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Kontakt

Om dette kan være interessant for deg er du velkommen til å ta kontakt med HR og virksomhetsstyring Bente Molland (bente.molland@vt.no / 951 22 589), eventuelt direktør Vegard Hansen (vegard.hansen@vt.no / 481 08 565). Kortfattet søknad med CV sendes innen 04.06.2023.

Om arbeidsgiveren

Vegtilsynet fører tilsyn med at Statens vegvesen og Nye Veier AS har og bruker tilstrekkelige og effektive styringssystem for å ivareta sikkerheten på riksvegnettet. Vegtilsynet er bygd opp som et risikobasert systemtilsyn for planlegging, utbygging, drift, vedlikehold, beredskap og annen forvaltning av veginfrastrukturen. Vegtilsynet ble etablert i 2012, og våre 14 ansatte er lokalisert på Voss.

Stillingsinfo

Frist4. juni 2023

Kontaktpersoner

Bente Molland

HR og verksemdsstyring

Vegard Hansen

Direktør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Vegtilsynet

Vegtilsynet er eit forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet.

Samfunnsoppdraget vårt er gitt gjennom instruks og tildelingsbrev.
Utgangspunktet for Vegtilsynet sitt arbeid er målsetjing om ein nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken.

Vegtilsynet skal:

 • Føre tilsyn med Statens vegvesen og Nye Veier AS
 • Følge opp tryggleikstilråding fra Statens Havarikommisjon innan veg
 • Vera ein pådrivar for eit sikkert og formålstjenleg vegnett

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementet si fageining som skal føra tilsyn med at krav om tryggleik knytt til riksveginfrastrukturen er ivareteke av Statens vegvesen og det statlege utbyggingsselskapet for veg.

Vegtilsynet skal arbeide for at verksemdene Statens vegvesen og det statlege utbyggingsselskapet for veg, vert utøvd på ein sikker og føremålstenleg måte, til det beste for trafikantane på vegen. Tilsynet skal vidare vera ein aktiv pådrivar for eit sikkert og føremålstenleg vegnett i tråd med overordna mål for transportpolitikken.