Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utekontrollør

Statens vegvesenLærdal15. oktober 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Jan Erik Myhre

Sekssjonsejf

+47 994 68 162

Bjarte Frækaland

Kontorsjef

Utekontrollavdelinga i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av køyretøy og trafikantar langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet skal me ivareta trafikksikkerheita med 0-visjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen.

Stillinga har oppmøtestad Lærdal. Sogndal kan avtales i særskilt tilfelle. Arbeidsområdet omfattar heile tidligare Sogn og Fjordane fylke, men for det meste i Sogn.

Du vil jobba etter fastsatt arbeidsplan/turnus, der noko av arbeidstida blir på kveld/natt og helg. Stillinga innebære noko reisevirksomheit.

Arbeidsoppgåver

Hovedtyngda av oppgåvene vil være teknisk og bruksmessig kontroll av køyretøy langs veg, for det meste tunge kjøretøy. Trafikksikkerheitsarbeidet blir også gjort i samarbeid med Politiet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater.

Du vil også jobba med saksbehandling og administrative oppgaver knytta til vår kontrollvirksomheit.

Du skal forvalta lov og forskrift i direkte dialog med kunden.

Du må difor sjå det som ein positiv utfordring å møta folk på ein god måte, samtidig som du ivaretek myndigheitsrolla. Evne og motivasjon til å setja seg inn i og forvalta regelverket er vesentleg.

Kompetansekrav

Me ser etter deg som har:

 • fagbrev som mekanikar (køyretøy, landbruk, anleggsmaskin), har utdanning som ingeniør eller frå teknisk fagskole
 • førerkort i klasse B, samt fylla vilkårene for førarrett i de andre førerkortklassane
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk
 • muntlig framstillingsevne på engelsk
 • erfaring med bruk av IT – verktøy

Kravet til teknisk utdanning kan etter nærmare vurdering fråvikast for kandidatar med interesse og erfaring med tunge køyretøy i kombinasjon med erfaring frå kontroll- eller tilsynsmyndigheit.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, anbefala me ein autorisert oversetting av dine papir og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Det er ein fordel dersom du har:

 • gjennomført og bestått kurs i Periodisk køyretøykontroll (PKK), godkjent av bilbransjen
 • førerkort i klasse CE og DE
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne innen fleire språk

Den som blir tilsett må gjennomføra etatens modulbaserte opplæring. Dette er ei samlingsbasert opplæring (samlingar med inntil ei vekes varigheit) og e-læring med praksisrettleiing på eigen arbeidsplass i tillegg.

Den som blir tilsett må gjennomføra etatens modulbaserte opplæring. Dette er ei samlingsbasert opplæring (samlingar med inntil ei vekes varigheit) og e-læring med praksisrettleiing på eigen arbeidsplass i tillegg.

Me legge vekt på at du:

 • har ein genuin interesse for tungbilfaget
 • er sosial og kommuniserar godt med andre
 • er rolig og myndig i krevjande situasjonar
 • samarbeidar godt og er ein god lagspiller.
 • har høg etisk standard og er lojal og pliktoppfyllande i samarbeid med andre
 • har evne til å jobbe sjølvstendig, systematisk og nøyaktig etter gjeldende rutiner
 • er bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø.

Plettfri vandel er ein forutsetning, og personleg eignaheit vert tillagt stor vekt.

Les dette før du søkjer!

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsløysingane på ditt fagfelt. Me gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikla deg, både fagleg og personleg, i takt med dei nye utfordringane i samfunnet. Me tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Me tilbyr deg også desse goda:

 • avtale om fleksibel arbeidstid og høve for avspasering etter avtale
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll
 • løna blir avtalt nærare i samsvar med vår lønspolitikk

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ønskjer å vera ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Me har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunnar, erfaringar, kompetansar og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Me oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søkja. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil me kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ønskjer å reservera deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss me ikkje kan ta ønsket ditt til følgje, tek me kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Nærmare opplysningar om stillinga kan du får ved å kontakta sekssjonsejf Jan Erik Myhre på tlf. 99468162 eller kontorsjef Bjarte Frækaland på tlf. 99468162.

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Stillingsinfo

Frist15. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Jan Erik Myhre

Sekssjonsejf

Bjarte Frækaland

Kontorsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.