Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgjevar trafikktryggleik / planforvalting

Statens vegvesenStavanger5. juni 2023
Søk her

Kontaktperson

Bjarte Børtveit

seksjonsleiar

bjarte.bortveit@vegvesen.no

Er du den me ser etter?

Me ynskjer å styrke seksjonen innan trafikktryggleik og planforvaltning. Kompetanse innan trafikkteknikk er ynskjeleg. Me søkjer deg som likar å jobbe på lag, har interesse for planlegging og som ønskjer å bidra til at tryggleiken og effektiviteten i vegsystemet er så høg som mogleg. Du ynskjer å ta del i det grøne skiftet og er oppteken av at prinsipp om berekraft er innarbeida i planlegginga av framtidas mobilitet. Du kjem til ta avgjersler som folk legg merke til i kvardagen, og du vil oppleve at mange er engasjerte i det arbeidet du gjer. Du vil jobbe med forvaltningsoppgåver, og delta i regionale og lokale prosessar.

Arbeidsoppgåver

Som rådgjevar innan trafikktryggleik/planforvaltning vil arbeidsoppgåvene dine bestå av

 • trafikktryggleiksarbeid (TS)
 • uttale til arealplanar
 • trafikkteknikk
 • andre oppgåver som naturleg høyrer inn under desse områda kan bli tillagt stillinga.

Kompetansekrav

 • Me ser etter deg som har ei samferdselsrelatert masterutdanning innan veg, trafikkteknikk, trafikktryggleik, planfag eller alternativ bachelorutdanning. Relevant og omfattande erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning.
 • Noke arbeidserfaring innan det aktuelle fagområdet.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Førarkort klasse B (noke reiseaktivitet er tillagt stillinga)

Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av papira dine, og ei godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Personlege eigenskapar

Vi legger vekt på at du

 • evnar å ta initiativ, vere løysingsorientert og jobbe sjølvstendig
 • kan samarbeide og er aktivt med på å skape eit godt arbeidsmiljø
 • tillegnar deg ny kunnskap og har kompetanse innan fagområdet.

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til løysingane i framtida på fagfeltet ditt. Me gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikla deg, både fagleg og personleg, i takt med dei nye utfordringane i samfunnet. Me tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr desse goda:

 • Spennande arbeidsoppgåver i eit svært kompetent fagmiljø med gode utviklingsmoglegheiter i ein kultur som oppmodar til fagleg påfyll
 • God opplæring, introduksjonsprogram og fadderordning
 • Godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg som er universelt utforma. Gode moglegheiter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemiddel i arbeidskvardagen.
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • Mulighet for 1 time trening i arbeidstida kvar veke, eller treningsstøtte til andre aktivitetar
 • God pensjonsordning og moglegheiter for bustadlån i Statens pensjonskasse

Lønna di blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ønskjer å vera ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Me har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunnar, erfaringar, kompetansar og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Me oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søkja. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil me kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkerlista er offentleg

Dersom du ønskjer å reservera deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngivast. Viss me ikkje kan ta ønsket ditt til følgje, tek me kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Dersom du har spørsmål om stillinga eller arbeidsoppgåvene, kan du ta kontakt med seksjonsleiar Bjarte Børtveit på telefon 95151119, eller e-post bjarte.bortveit@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist5. juni 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Bjarte Børtveit

seksjonsleiar


Industrier

Samferdsel og infrastruktur,Arealplanlegging og arkitektur,Konsulent og rådgivning

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.