Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Rådgjevar

Bli med og skap tryggare vegar

Statens vegvesenStavanger20. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Bjarte Børtveit

Seksjonsleiar

bjarte.bortveit@vegvesen.no

Nøkkelord

TrafikksikkerhetSamferdselTrafikkteknikk

Rådgjevar trafikkteknikk og trafikktryggleik

På Transportforvaltning vest 2 ynskjer me å tilsetje ein person som kan styrke oss innan ei eller fleire av oppgåvene trafikkteknikk, signalanlegg og trafikktryggleik. Kompetanse som TS-revisor er og ynskjeleg.

Me søkjer deg som likar å jobbe på lag, har interesse for forvaltning og som ønskjer å bidra til at tryggleiken og effektiviteten i vegsystemet er så høg som mogleg. Du ynskjer å ta del i det grøne skiftet og er oppteken av at prinsipp om berekraft er innarbeid i planlegginga av framtidas mobilitet. Du kjem til ta avgjersler som folk legg merke til i kvardagen, og du vil oppleve at mange er engasjerte i det arbeidet du gjer. Du vil jobbe med forvaltningsoppgåver, og delta i regionale og lokale prosessar.

Transportforvaltning vest 2 har ni medarbeidarar fordelt på kontorstadane Haugesund og Stavanger. Seksjonen har ansvar for å styrkje Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innan veg og vegtransport regionalt og lokalt. Transportforvaltningsseksjonen har ansvar for sakshandsaming etter veglov, vegtrafikklov og plan- og bygningslov og samhandling med kommunar og fylkeskommunar i planarbeid.

Kontorstad vil fortrinnsvis vere Stavanger. For særleg kvalifiserte søkarar kan Haugesund kontorstad vurderast.

Arbeidsoppgåver

 • Trafikkteknikk
 • Trafikktryggleiksarbeid (TS)
 • Andre oppgåver innan seksjonens ansvarsområde kan og bli tillagt stillinga etter behov og interessefelt til medarbeidar.

Kvalifikasjonskrav

Me krev at du har relevant utdanning frå høgskule/universitet minimum 3 år innan veg, trafikkteknikk, trafikksikkerheit, planfag el. Relevant og omfattande erfaring innan dei aktuelle oppgåvene kan kompensere for manglande formell utdanning. Det er ynskjeleg at du har erfaring innanfor dei aktuelle fagområda.

På grunn av noko reiseaktivitet må du ha førarkort klasse B.

Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av papira dine, og ei godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Me vektlegge personlege eigenskapar:

 • Evne til å ta initiativ, vere løysingsorientert og jobbe sjølvstendig
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk
 • At du kan samarbeide og er aktivt med på å skape eit godt arbeidsmiljø
 • Me vektlegg òg korleis kompetansen din høver inn i den samla kompetansen på seksjonen

Kvifor skal du velje oss?

Som tilsett i Statens vegvesen vert du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidige løysingar på ditt fagfelt. Me gir deg ansvarsfulle oppgåver som gjer at du får utvikla deg både fagleg og personleg.

Me tilbyr òg desse fordelane:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • God pensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasse
 • Gode høve for fagleg påfyll

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner inkludering og mangfald er ei styrke. For å bidra til enda betre oppgåveløysing ynskjer me medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Me vil leggje til rette for medarbeidarar som treng det. Dersom det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil me kalle inn minst ein søkjar i kvar av desse gruppene til intervju. For å verte vurdert som søkjar frå desse gruppene, må du oppfylle visse krav. Dersom du høyrer til ei av desse gruppene, oppfordrar me deg til å melde frå om dette ved å krysse av for det i jobbsøkjarportalen. Avkryssinga i jobbsøkjarportalen dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder rapporterer på i årsrapportane sine.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngivast. Viss vi ikkje kan ta ønsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Ønskjer du meir informasjon om stillinga?

Dersom du har spørsmål om stillinga eller arbeidsoppgåvene, kan du ta kontakt med seksjonsleiar Bjarte Børtveit på telefon +47 951 51 119 eller e-post bjarte.bortveit@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist20. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Bjarte Børtveit

Seksjonsleiar


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.