Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Prosjektleder

Statens vegvesenFyllingsdalen20. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Stig Berg-Thomassen

Prosjektsjef

stig.berg-thomassen@vegvesen.no

Tunneloppgradering vest

Ansvarsområdet for Tunneloppgradering i vest omfatter et stort antall tunneler på de deler av det transeuropeiske vegnettet (E39 og E16) som tilhører utbyggingsområde vest, men også en rekke tunneler på det øvrige riksvegnettet i Rogaland og Vestland fylker.

For tiden pågår oppgradering av flere tunneler på E16 og E39, i tillegg til Damsgårdstunnelen på Rv. 555 i Bergen.

Innen det geografiske området som Tunneloppgradering vest er ansvarlig for, gjenstår oppgradering av mer enn 40 tunneler. Gjennomføringstakten bestemmes utfra nasjonale prioriteringer og bevilgningstakt. Den overordnede føring er at alle riksvegtunneler skal oppgraderes i samsvar med Tunnelsikkerhetsforskriftens krav. Situasjonen i svært mange tunneler er at levetiden for det tekniske utstyret er i ferd med å løpe ut.

Tunneloppgradering vest har en betydelig årlig omsetning og mange ansatte som bidrar i både planlegging og gjennomføring av prosjektporteføljen.

For å styrke organiseringen av arbeidet med tunneloppgraderingen i vest er det besluttet å opprette flere prosjektlederstillinger. Prosjektlederne vil få ansvar for ulike deler av prosjektporteføljen, herunder å sørge for at planer for fremtidige prosjekter blir produsert og at prosjektene blir gjennomført.

Hver prosjektleder vil få personalansvar for det personell som er direkte knyttet til prosjektgjennomføringen. Dette vil omfatte kontrollingeniører og byggeledere som inngår i byggeledelsen. Personalansvar for fellesressurser som bidrar på tvers mellom prosjekter i Tunneloppgradering vest, tilligger prosjektsjef.

Om stillingene

De aktuelle prosjektlederstillingene er definert slik:

 • Prosjektleder for Tunneloppgradering Vestlandet sør
 • Prosjektleder for Tunneloppgradering Vestlandet nord
 • Prosjektleder for Tunneloppgradering E16 Bergen – Voss

Prosjektleder for Tunneloppgradering Vestlandet sør vil ha ansvaret for det pågående anleggsarbeid med Rv. 555 Damsgårdstunnelen og også oppgradering av Nygårdstunnelen når prosjektet med Damsgårdstunnelen er ferdigstilt. Videre vil prosjektomfanget for denne stillingen naturlig omfatte ansvar for planarbeid og forberedelse for kommende prosjekter på E134 og Rv. 13 syd for E134.

Kontorsted vil for tiden være Fyllingsdalen i Bergen.

Prosjektleder for Tunneloppgradering Vestlandet nord vil ha ansvaret for det pågående anleggsarbeid med E39 Glaskartunnelen. For øvrig vil den kommende porteføljen på E39, Rv. 5 og Rv. 15 også tilligge denne porteføljen. Det er fortsatt seks tunneler på E39 som ikke er oppgradert.

Kontorsted vil for tiden være Fyllingsdalen i Bergen.

Prosjektleder for Tunneloppgradering E16 Bergen – Voss vil ha ansvaret for det pågående anleggsarbeid i fem tunneler på E16, samt eventuelle videre prioriteringer av oppgraderinger på E16. Endelig avklaringer om fremtidige prosjekt har direkte samenheng med politiske prioriteringer knyttet til fellesprosjektet for veg og bane E16 Arna - Stanghelle.

Kontorsted vil inntil videre være Dalekvam mellom Bergen og Voss.

Felles for alle prosjektlederne

Som prosjektleder i Tunneloppgradering vest vil du lede, koordinere og styre entrepriser i løpende dialog med byggeledelsen i de enkelte prosjektene du har hovedansvaret for. Du vil også ha hovedansvar for nødvendig planarbeid frem til oppstart for nye anlegg i din prosjektportefølje. Fremdrift i prosjektporteføljen vil henge tett sammen med de bevilgninger som til enhver tid fastsettes. Dessuten vil det være avgjørende å ha fokus på at det leveres med beskrevet kvalitet, til avtalt tid og innenfor de kostnadsrammer som er fastlagt for prosjektene. HMS skal ha høyt fokus.

Prosjektledere rapporterer til prosjektsjef.

Krav til kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • 3-årig ingeniørutdanning fra universitet eller høyskole. For kandidater med sterk praksis fra relevante prosjekter og fagområder, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning avvikes
 • Relevant erfaring fra ledelse av arbeider i tunnel med fokus på tunneloppgradering
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Evne til å samarbeide både internt og mot kontraktsparter
 • Personlige egenskaper som kan bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode IT-kunnskaper
 • Det kreves førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse).

Som leder er det viktig at du:

 • Kommuniserer og samhandler godt
 • Er løsningsorientert og viser handlekraft gjennom faglig og ledelsesmessig styrke
 • Stiller krav til dine medarbeidere slik at Statens vegvesen kan nå sine mål
 • Bidrar til god samhandling i prosjektledergruppa og med prosjektsjef
 • Har fokus på etatens omdømme – herunder i håndteringen av media
 • Er resultatorientert og opptatt av å nå prosjektet sine målsettinger
 • Bidrar til å bygge tillit mellom entreprenører, rådgivere og andre samarbeidspartnere
 • Bidrar til å utvikle medarbeiderne i prosjektet på en god måte

Hvorfor skal du velge Statens vegvesen?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Kontakt prosjektsjef Stig Berg-Thomassen på mobil 97583988 eller stig.berg-thomassen@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist20. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Stig Berg-Thomassen

Prosjektsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.