Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Overingeniør /Senioringeniør

- trafikkteknikk, skilt og oppmerking

Statens vegvesenBergen7. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Frode Moen Aarland

Seksjonsleiar

frode.aarland@vegvesen.no

Er du den vi ser etter?

For å styrkja eit allereie svært kompetent fagmiljø, vil me ha deg som er engasjert for og ønskjer å bidra til at tryggleiken og effektiviteten i transportsystemet med på laget!

Transportforvaltning vest 3 har 16 medarbeidarar med kontorstad i Bergen. Seksjonen dekker per i dag 15 kommunar i Bergensområdet og i Sunnhordland, og har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innan veg og vegtransport regionalt og lokalt. Vi har ansvar for saksbehandling etter veglov, vegtrafikklov og plan- og bygningslov, og samhandling med kommunar og fylkeskommunar i planarbeid.

Du tek avgjersler som folk legg merke til i kvardagen, og du vil oppleve at mange er engasjerte i det arbeidet du gjer. Du vil bli del av eit godt arbeidsmiljø med godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidarar som dekker ulike fagområde innan seksjonen sitt ansvarsområde.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene vil vera:

 • Behandle permanente skilt- og oppmerkingsplanar, på riksveg – og fylkesveg- og kommunalt vegnett.
 • Behandling og forvaltning av signalanlegg på riksveg – og fylkesveg- og kommunalt vegnett
 • Trafikktekniske reguleringar på eksisterande og nytt vegnett, der skiltregulering, kapasitetsvurdering, og vurdering av trafikkstyring vil vere sentrale oppgåver.
 • Rådgje interne og eksterne i trafikktekniske spørsmål, og gje formell uttale til saker etter veglov, vegtrafikklov og skiltforskrift.
 • Arbeidsvarsling: Vurdere og godkjenne arbeidsvarslingsplanar for arbeid på eller ved riks- og fylkesveg. Dette krev tett dialog med byggherre og entreprenør for å finne løysingar som gjev god trafikktryggleik og framkomst.
 • Andre oppgåver innan ansvarsområdet til seksjonen kan også vere aktuelle ut frå behov til seksjonen og interessefelt til medarbeidaren.

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum treårig høgare relevant utdanning frå universitet eller høgskule. Omfattande og relevant erfaring kan kompensera for manglande formell utdanning.
 • minimum tre års erfaring frå eit eller fleire av disse fagområda: skilt, oppmerking og trafikkteknikk.
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk.
 • førarkort klasse B

Det er ønskeleg med

 • erfaring innan forvaltning og samferdsel frå offentleg eller privat sektor.

Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av dokumenta dine og ei godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Personlege eigenskapar:

Me legg vekt på at du

 • har evne til å sjå heilheita i trafikksystemet og komme med nye idear
 • har stort engasjement for faget og ønskjer å formidle dette til andre
 • evnar å ta initiativ, vere løysingsorientert og jobbe sjølvstendig
 • kan samarbeide og er aktivt med på å skape eit godt arbeidsmiljø
 • har evne til å handtere innspel og engasjement frå dei partane sakane gjeld
 • har erfaring med digitale løysingar, og ønskjer å bidra til å videre utvikle bruken av dette.

Kvifor vil du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til løysingane i framtida på fagfeltet ditt. Me gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikla deg, både fagleg og personleg, i takt med dei nye utfordringane i samfunnet. Me tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr desse goda:

 • Spennande arbeidsoppgåver i eit svært kompetent fagmiljø med gode utviklingsmoglegheiter i ein kultur som oppmodar til fagleg påfyll
 • God opplæring, introduksjonsprogram og fadderordning
 • Godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg som er universelt utforma. Gode moglegheiter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemiddel iarbeidskvardagen.
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering.
 • Moglegheit for 1 time trening i arbeidstida kvar veke, eller treningsstøtte til andre aktivitetar.
 • God pensjonsordning og moglegheiter for bustadlån i Statens pensjonskasse.

Lønna di blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at me løyser oppgåvene våre betre. Me ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CV'en. Viss dette gjeld deg, oppmodar me deg til å kryssa av i jobbsøkjarportalen. Me vil naturlegvis leggja til rette for deg om du får jobben. Me bruker avkryssinga(ne) til å velja ut dei rette kandidatane, og dessutan anonymisert statistikk.

Offentleg søkarliste

Openheit og gjennomsiktighet i forvaltninga er viktig. Alle som søkjar hos oss står på offentleg søkjarliste, om dei ikkje oppgir ein god grunn for unntak. Ber du om unntak, tek me kontakt med deg viss me ikkje kan ta ønsket ditt til følgje.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt seksjonsleiar Frode Moen Aarland på telefon 55516459/48885554, eller e-post: frode.aarland@vegvesen.no.

Stillingsinfo

Frist7. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.