Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Miljørådgiver

Vil du arbeide med støy, luft og andre viktige miljøspørsmål?

Statens vegvesenFlere lokasjoner28. mars 2024
Søk her

Kontaktperson

Tone Margrethe Oppedal

Avdelingsdirektør

+47 950 46 056

Har du eit ønskje om å følgje opp strategiar og utredningar, svare på publikumsspørsmål, samarbeide med fagpersonar, og handtere miljøoppgåver som støy og luft?

Avdelinga har 55 engasjerte og dyktige medarbeidarar. Avdelinga sitt geografiske område er Vestland og Rogaland. Vi dekker heile forvaltningsområdet innan plan- og vegforvatning, utgreiingar, skilt, arbeidsvarsling, signal, luftforureining, støy, trafikksikkerheit og bylogistikk. Berekraft er sentralt i alt vi jobbar med. Vi samarbeider tett internt for å løyse sakene. Vi har hektiske og givande dagar i eit godt og tverrfagleg arbeidsmiljø.

Kontorstad for stillinga vil vere Leikanger, Bergen eller Stavanger.

Arbeidsoppgaver

I vår avdeling vil du få varierte, spanande og utfordrande oppgåver

Dine arbeidsoppgåvene vil vera:

 • ansvar for utredning og oppfølging av støy- og luftområdet i vårt ansvarsområde.
 • svare ut publikumsspørsmål.
 • samarbeida med fagpersonar internt og eksternt, til dømes i arbeidsgruppe for tiltaksutredning for støy.
 • andre fagområde kan og inngå i stillinga, ut frå kva avdelinga til ei kvar tid har behov for.

Kompetansekrav

Du må ha:

 • Minimum treårig relevant høgare utdanning. Miljøfag i fagkombinasjon er ein fordel. Til dømes innan miljø, planlegging, teknolog- eller vegfag. Relevant og omfattande erfaring innan dei aktuelle oppgåvene kan kompensere for manglande formell utdanning.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk
 • Førarkort klasse B

Det er ønskjeleg at du har:

 • Luft og støyfagleg kompetanse.
 • Erfaring innan offentleg forvaltning, men vi oppfordrar nyutdanna til å søke.
 • Erfaring og kunnskap om støytberekningar /utredningar, og offentleg forvaltning særleg knytt til miljølovverket og plan- og bygningslova.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Personlege eigenskapar:

Me legg vekt på at du

 • har stort engasjement for faget og ønskjer å formidle dette til andre.
 • har evne til å ta initiativ, vere løysingsorientert og jobbe sjølvstendig.
 • har evne til å sjå heilheita i trafikksystemet.
 • kan samarbeide og er aktivt med på å skape eit godt arbeidsmiljø.
 • har evne til å handtere innspel og engasjement frå dei partane sakene gjeld.
 • har erfaring med digitale løysingar, og ønskjer å bidra til å vidareutvikle bruken av dette.

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Ta kontakt med Tone Margrethe Oppedal på tlf. +47 950 46 056

Stillingsinfo

Frist28. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Tone Margrethe Oppedal

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.