Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kunderettleiar /sakshandsamar

Bli en del av vårt serviceorienterte team!

Statens vegvesenØrsta17. september 2023
Søk her

Kontaktperson

Bente Sørlie

Kontorsjef

+47 907 94 233

Brukartenester er trafikant- og køyretøydivisjonen si førsteline, og har ansvar for operative oppgåver, kundebetening og førstelinehandsaming av saker innafor trafikant og køyretøy.

Brukartenester midt B har ledig 100% stilling som kunderettleiar/sakshandsamar ved Ørsta trafikkstasjon. Ein må og rekne med arbeid ved andre trafikkstasjonar ved behov.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsområdet si hovudoppgåve er kundehandsaming i skranke og på telefon. Dette inneber mellom anna utferding av førarkort, registrering av køyretøy, sakshandsaming, prøveleiar teori og rettleiing via telefon.

Vi søker etter personar som trivest med kundekontakt og har gode formidlingsevner. Handheving av lov og forskrifter er ein viktig del av arbeidsområdet. Vi kan ikkje alltid gjennomføre det kunden ynskjer, så ein må vera komfortabel med å kombinere myndigheitsrolla med tenesteyting.

Brukartenester er kontinuerleg i endring kor fleire oppgåver blir løyste via digitale verktøy. Dette inneber at oppgåvene våre blir endra, og det er viktig at våre medarbeidarar er omstillingsdyktige og ynskjer å ta del i endringsprosessar.

Vår arbeidskvardag er hektisk og detaljrik. Vi ynskjer derfor en person som er fleksibel, tydeleg, tolmodig, systematisk og nøyaktig. Det vert forventa at du står på og arbeider sjølvstendig og effektivt med dine oppgåver, og at du samtidig bidreg til samarbeid og felles framgang for teamet.

Kompetansekrav

 • 3-årig relevant utdanning frå høgskule eller universitet.
 • Relevant erfaring innan dei aktuelle fagområda kan kompensere for manglande formell utdanning.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk. Det er ein fordel med god skriftleg framstillingsevne på nynorsk.
 • Erfaring frå serviceverksemd eller offentleg tenesteyting er ein fordel.
 • På Brukartenester vil du jobbe i fleire ulike dataverktøy. Det er difor krav om både vilje og kompetanse til å setje seg inn i nye system og verktøy.
 • Førarkort klasse B.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Personlege eigenskapar:

I samspel med kvalifikasjonar leiter vi og etter rette eigenskapar, haldningar og motivasjon. Til denne stillinga er vi på utkikk etter en kollega som har disse eigenskapane:

 • Serviceinnstilt og komfortabel med å skulle kombinere tenesteyting og myndigheitsrolla.
 • Gode samhandlingsegenskapar og evne til å styrke sine kollegaer.
 • Resultatorientert, initiativrik og sjølvstendig.
 • Nøyaktig, systematisk og effektiv.

Les dette før du søkjer!

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsløysingane på ditt fagfelt. Me gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikla deg, både fagleg og personleg, i takt med dei nye utfordringane i samfunnet. Me tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Me tilbyr deg også desse goda:

 • avtale om fleksibel arbeidstid og høve for avspasering etter avtale
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Løna blir avtalt nærare i samsvar med vår lønspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ønskjer å vera ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Me har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunnar, erfaringar, kompetansar og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Me oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søkja. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil me kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ønskjer å reservera deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss me ikkje kan ta ønsket ditt til følgje, tek me kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt kontorsjef Bente Sørlie på telefon 907 94 233

Stillingsinfo

Frist17. september 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Bente Sørlie

Kontorsjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.