Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Ingeniør /rådgjevar

Vil du arbeide med trafikkteknikk, skilt og oppmerking?

Statens vegvesen Bergen5. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Kjell Erik Myre

Leiar

+47 907 18 158

Nøkkelord

TrafikkteknikkSignalanleggSkiltplanTrafikksikkerhet

På Transportforvatning vest 3 ønskjer vi å tilsetje ein person som kan styrke oss innan oppgåvene trafikkteknikk, skilt og oppmerking. Vi søkjer deg som er engasjert for- og ønskjer å bidra til økt tryggleik og effektivitet i transportsystemet. Du vil få nære kollegar du vil samarbeide med og inngå i eit godt og kompetent fagmiljø.

Transportforvaltning vest 3 har 14 medarbeidarar i Bergen i dag. Seksjonen dekker 15 kommunar i og rundt Bergen. Vi har mål om å styrka Statens vegvesen rolle som den fremste samfunnsaktøren innan veg og vegtransport regionalt og lokalt.

Kontorstad for stillinga er Bergen.

Arbeidsoppgåver

I vår seksjon vil du få varierte, spanande og utfordrande oppgåver.

Dine arbeidsoppgåvene vil vera:

 • Behandle permanente skilt- og oppmerkingsplanar.
 • Signalanlegg.
 • Trafikktekniske reguleringar på eksisterande og nytt vegnett.
 • Gje råd i interne og eksterne i trafikktekniske spørsmål, og gje formell uttale til saker etter veglov, vegtrafikklov og skiltforskrift.
 • Andre oppgåver innan ansvarsområdet til seksjonen kan og vere aktuelt ut frå behovet til seksjonen og ditt interessefeltet.

Kompetansekrav

Du må ha:

 • Minimum treårig høgare relevant utdanning frå universitet eller høgskule innan veg, trafikkteknikk, trafikksikkerheit el. Omfattande og relevant erfaring kan kompensera for manglande formell utdanning
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk

Det er ynskjeleg at du har erfaring innanfor dei aktuelle fagområda, men og nyutdanna til å søkje på stillinga. På grunn av noko reiseaktivitet må du ha førarkort klasse B.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Me vektlegge personlege eigenskapar:

 • Evne til å ta initiativ, vere løysingsorientert og jobbe sjølvstendig
 • Stort engasjement for faget og ønskjer å formidle dette til andre
 • Kan samarbeide og er aktivt med på å skape eit godt arbeidsmiljø
 • Ønskjer å arbeide med digitale løysingar, og bidra til å vidareutvikle bruken av dette

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt leiar Kjell Erik Myre tlf. +47 907 18 158

Stillingsinfo

Frist5. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Kjell Erik Myre

Leiar


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.