Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Direktør

Ta styringen i Norges nukleære oppryddingsprosess!

Nærings- og fiskeridepartementetHalden5. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Cathrine Meland

Ekspedisjonssjef

Cathrine.Meland@nfd.dep.no

Mari K. Kallåk

Avdelingsdirektør

Nøkkelord

Norsk nukleær dekommisjonering

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). NND er et nasjonalt organ for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikker håndtering av nukleært avfall. Oppgavene skal utføres på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen. NND skal bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde. Oppryddingen skal gjennomføres i samsvar med Meld. St. 8 (2020-2021) Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall. NND søkte om konsesjon for å eie og drive atomanleggene i Halden, i Himdalen og på Kjeller i 2022.

NND har om lag 50 ansatte og er under oppbygging. Etaten har hovedkontor i Halden.

Er du nysgjerrig på hva NND driver med, kan du se lese mer på www.nnd.no

Sentrale ansvarsområder og oppgaver

Direktør i NND har et hovedansvar for at etaten løser sine oppgaver i henhold til etatens hovedinstruks:

 • Planlegge og besørge dekommisjonering av de norske forskningsreaktorene
 • Planlegge og besørge sikker håndtering og oppbevaring av norsk reaktorbrensel
 • Håndtere radioaktivt avfall fra andre sektorer (helse, forsvar o.a.), der det ikke foreligger andre godkjente løsninger for dette
 • Forvalte nukleær infrastruktur på statens vegne
 • Ivareta lovpålagt sikring av anleggene som forvaltes
 • Kommunisere om tiltak som iverksettes på en hensiktsmessig måte
 • Gi råd om løsninger på området, herunder utforme forslag til en helhetlig strategi for håndtering av norsk atomavfall
 • Delta i relevante internasjonale fora for kompetanse, samarbeid og kunnskapsutvikling

Det er derfor viktig at du som leder har:

 • Forståelse for samfunnsoppdraget. Du bør ha en klar forståelse for Norsk nukleær dekommisjonerings samfunnsoppdrag, og hvordan oppdraget kan forvaltes best mulig fremover i samspill med relevante aktører.
 • Oppryddingen vil pågå i flere tiår og forståelse av kompleksiteten er nødvendig.
 • Ledererfaring fra kompetanseorganisasjon. Dette betyr at du bør være trygg i rollen som leder av en kompetanse- og sikkerhetsorganisasjon, der evne til å inspirere og motivere kompetente og engasjerte medarbeidere står sentralt. Du bør ha en god forståelse for nukleær sektor i Norge og internasjonalt. Du må beregne noe reisevirksomhet.
 • Evne til strategisk ledelse. Som direktør i Norsk nukleær dekommisjonering bør du ha god forståelse for Norsk nukleær dekommisjonerings posisjon i forvaltningen, og hvordan etaten kan forvaltes og videreutvikles. Du bør kunne skape fremdrift i oppryddingen på en måte som i størst mulig grad bidrar til oppfyllelse av samfunnsoppdraget.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter en kandidat med høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå, solid erfaring fra ledelse av omfattende prosjekter (teknologi- og industrirelaterte), fra organisasjonsutvikling og med god forståelse for offentlig sektor og aktørbildet.

Det vil være en fordel med relevant internasjonal erfaring samt erfaring fra mediehåndtering. Den rette kandidaten har gjennomføringsevne, er en god relasjonsbygger som evner å skape tillit og troverdighet gjennom sin kommunikasjon, har god politisk forståelse og har strategisk og helhetlig perspektiv på oppgavene og rollen.

Det er nødvendig med god innsikt i og forståelse for statlig forvaltning, styring og beslutningsprosesser, og forståelse av virksomhetens samfunnsrolle. Du som ansettes som direktør for NND, må også evne å etablere gode relasjoner til ulike samarbeidspartnere og kunne representere NND i både internasjonale organisasjoner og nasjonale fora.

Vi ser etter deg som er trygg i lederrollen, og som har evne til å engasjere, motivere og kommunisere godt med medarbeidere med høy faglig kompetanse, samt utøve strategisk og motiverende lederskap for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Det er et krav at du som tilsettes kommuniserer godt muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk.

For å bli ansatt i denne stillingen, må du kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Mer om stillingen

Direktør for NND ansettes på åremål for en periode på seks år, med mulighet av forlengelse av åremålet kun én gang per statsansatt i samme stilling. Ønsket tiltredelse er 1. september 2024. Lønnen vurderes etter avtale innenfor Statens lederlønnssystem.

Ta gjerne kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet ved ekspedisjonssjef Cathrine Meland via telefon 481 00 768, eller avdelingsdirektør Mari K. Kallåk via telefon 926 32 778, ved eventuelle spørsmål om stillingen eller rekrutteringsprosessen.

Søknadsfrist: 5. januar 2024

Praktisk informasjon

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søkere som tilkjennegir at de har innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Stillingsinfo

Frist5. januar 2024

Kontaktpersoner

Cathrine Meland

Ekspedisjonssjef

Mari K. Kallåk

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret hjelper næringslivet med å sikre de verdier som skapes gjennom nye produkter, innovasjon, forskning og utvikling. Vi behandler søknader og tilbyr tjenester i tilknytning til patent-, varemerke- og designrettigheter. Vi deltar i regionalt og internasjonalt samarbeid på immaterialrettsområdet, for å utvikle internasjonalt regelverk i tråd med norske interesser. Vårt arbeid skal bidra til å bedre norske bedrifters konkurranseposisjon og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Vi er 250 dyktige medarbeidere og holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo.