Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggjeleiar

Byggjeleiar for driftskontrakt i Haugesund – Bli med på laget!

Statens vegvesenHaugesund7. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Morten Hage

Leiar

+47 951 28 363

Dagens byggjeleiar går over i ny stilling, og me treng derfor ny medarbeidar som kan overta byggjeleiaransvaret saman med andre medarbeidarar i kontraktslaget vårt.

Som byggleiar for driftskontrakt Haugesund får du hovudansvaret med å leia og følgja opp driftskontrakt 9302. Driftskontrakten dekkjer vegdrift av europa- og riksvegane på Haugalandet og i Indre Ryfylke. Det betyr E-39 frå Bokn ferjekai til Sandvikvåg ferjekai, E134 frå Haugesund Flyplass til Røldal og RV 13 frå Nesvik ferjekai til Røldal.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene vil vera oppfølging av driftskontrakt for drift og vedlikehaldsoppgåvene på riksvegar. Byggjeleiar skal følgja opp og rapportera på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på eigen kontrakt, og dessutan leia og leggja til rette arbeid for kontrollingeniørar.

Byggjeleiar har ansvar for å gjennomføra byggjemøte, og andre møter med entreprenør, og dessutan koordinera arbeid med andre faggrupper, seksjonar og etatar. Du vil arbeida tett saman med seksjonsleiar, prosjektleiarar, andre byggjeleiarar og fleire kontrollingeniørar på kontrakten. Du vil og vera jamleg i kontakt med andre i vegvesenet, entreprenørar, offentlege etatar, grunneigarar, media, og andre som blir påverka av driftsoppgåvene. Evne til å skapa godt samarbeid er viktig for å sikra god gjennomføring av prosjektet.

Dei mest sentrale arbeidsoppgåvene vil vera:

 • Dagleg leiing av framdrift og vedlikehaldsoppgåver, økonomisk oppfølging av kontrakten, behandle avklaringar. Delta i byggherrevakt
 • Oppfølging av HMSK, avvikshandtering og kontrollplanar
 • Bidra med kunnskap og erfaring i nyanlegg og tunneloppgradering elles i etaten
 • Utarbeidelse av nye kontraktar
 • Følgja opp og samarbeide med driftsentreprenør

Kontorplass vil vera Haugesund. Det må påreknast noko reiseverksemd.

Kven er du?

Det trengst relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum 3 år. For kandidatar med sterk og allsidig praksis, eventuell etterutdanning og gode personlege føresetnader for stillinga, kan utdanningskravet fråvikast.

Det kreves erfaring fra drift og vedlikeholdsoppgaver på samferdselsanlegg, og erfaring med bygge- eller prosjektledelse.

Arbeidsspråket er norsk og derfor må du kunna kommunisera godt både skriftleg og munnleg på norsk

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Du må ha førarkort klassa B

Det vil bli lagde vekt på:

 • Erfaring frå byggje- eller prosjektleiing
 • Kunnskap og erfaring frå bygging, drift eller vedlikehald av samferdselsanlegg
 • Kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innan fagområdet
 • Du meistrar elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering

Me ser etter deg som er

 • Strukturert og sjølvstendig
 • God til å få folk med deg, gi retning og motiverer kollegaene dine
 • Initiativrik og resultatorientert
 • God til å samarbeida og bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt leiar Morten Hage på telefon +47 951 28 363.

Stillingsinfo

Frist7. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Morten Hage

Leiar


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.