Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Utvikler

Vil du setje spor på vår digitale veg?

Statens vegvesenBergen10. april 2024
Søk her

Kontaktperson

Kristin Borge

Seksjonsleder

+47 918 32 410

Statens vegvesen er i gang med å gjere ei kraftig oppskalering av utviklingsnære roller. Vi er derfor på jakt etter deg som vil jobbe med løysingane våre. Vi utviklar og forvaltar mellom anna ei rekkje publikumstenester med høgt brukarvolum og stor nytteverdi for både innbyggjarar og næringsliv, og satsar vidare på arbeidet vårt med «Forutsigbar Fremkommelighet» kvar det mellom anna blir levert trafikkinformasjon gjennom kanalane vegvesen.no/trafikk og Vegvesen Trafikk app (iOS og Android).

Her finst moglegheiter for erfarne utviklarar som ønskjer å setje fotavtrykk på utviklingsfaget i Statens vegvesen, og for nyutdanna som ønskjer å utvikle seg saman med talentfulle og dyktige menneske. Vi er organiserte i tverrfaglege produktteam med brei kompetanse og høgt engasjement. Vi jobbar innsiktbasert, etter smidige prinsipp der våre team får høg grad av sjølvstyring, tillitt og ansvar.

I front bruker vi rammeverk som React og React native. Vi bruker mellom anna REST og SOAP tjenester og dessutan GraphQL. Backend-tenester er utvikla i Java eller Kotlin. Statens vegvesen har ei privat sky, som tilbyr funksjonalitet som støttar opp under CI/CD. Vi bruker Jira for oppgåvehandtering. Figma, Miro, Slack og Teams til design og samhandling og Grafana og Splunk for overvaking og logging. Vi jobbar smidig og tilpassar oss nye teknologiar og verktøy etter behov.

Arbeidsoppgåver

Du vil bli ein del av eit tverrfagleg team der de har det funksjonelle og tekniske ansvaret for ein eller fleire løysingar og arbeider kontinuerleg med å forbetre og vidareutvikle den over tid. Som utviklar kan oppgåvene dine omfatte både front-end og back-end utvikling, avhengig av din profil og interesser. Vi er opptekne av å byggje fagmiljø, og ønskjer også at du skal bidra til dette.

Kompetansekrav

 • Høgare utdanning på minst bachelornivå, eller anna relevant teknisk utdanning.
 • For frontend-utviklere blir erfaring vektlagd med JavaScript/Typescript og React.
 • For backend-utviklere blir erfaring vektlagd med Kotlin eller Java.
 • Erfaring og interesse for smidige metodar.
 • Stillinga krev svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk.

For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

For å bli vurdert som seniorutviklar, krevst minst 5 års relevant arbeidserfaring etter enda studium. Vi vektlegg også praktisk erfaring med teknologiane og verktøya våre (sjå over), og at du kan fungere i ei sentral rolle i utviklingsmiljøet vårt.

Personlege eigenskapar

 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk
 • Er nysgjerrig og lærevillig, og i tillegg oppteke av å dele kompetanse.
 • Tek initiativ og har gjennomføringsevne
 • god bidragsytar til både teamet og fagmiljøet

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Stillingsinfo

Frist10. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Kristin Borge

Seksjonsleder


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.