Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Trafikkoperatør VTS øst

Statens vegvesenOslo23. april 2023
Søk her

Om stillingen

Vegtrafikksentralen (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig - hele året. Vi har som nasjonal oppgave å overvåke og styre vegtrafikken for fylkeskommunene, Statens vegvesen og Nye veier. Vi varsler og formidler informasjon om status og hendelser på vegnettet. Vi er lokalisert på fem ulike sentraler – i Porsgrunn, Oslo, Bergen, Trondheim og Mosjøen, og overvåker hvert vårt geografiske område.

Vegtrafikksentralen øst, i Oslo, søker nå etter en ny trafikkoperatør. Vi overvåker Oslo, Innlandet og Viken. VTS er i drift 24/7/365. Alle trafikkoperatører på VTS øst jobber skift, med arbeid i snitt hver tredje helg. For å kunne tiltre i stillingen stilles det krav om enten å inneha en gyldig sikkerhetsklarering eller kunne få en sikkerhetsklarering.

ArbeidsoppgaverDe viktigste oppgavene på Vegtrafikksentralen er styring og overvåking av vegnettet, samt å informere om vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet. Ved hendelser skal VTS ta ansvar og sette i gang nødvendige tiltak. Det er utstrakt bruk av dataverktøy med loggføring, fjernstyring av tekniske installasjoner, håndtering av tekniske alarmer og varsling og samhandling med entreprenører og nødetater. I tillegg er en viktig arbeidsoppgave å motta og formidle veg- og trafikkinformasjon, gjennom å betjene publikumstelefonen 175, distribuere trafikkmeldinger og gi intervjuer til mediene om fremkommeligheten på vegene.

Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker og hendelser i tunnel, vil du kunne motta nødsamtaler, håndtere mange oppgaver samtidig og fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, nødetater, entreprenører og byggherrer og dialog med publikum og media. Du vil også yte beslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg og veginstallasjoner.

Stort engasjement og faglig utvikling

De som trives og lykkes i stillingen er komfortable med å styre og overvåke vegnettet i tett kontakt med publikum og medarbeidere ved bruk av nødvendig teknisk utstyr. De får energi av å omstille seg raskt, tar ansvar for stressituasjoner som tidvis oppstår, de handler selvstendig, er sikkerhetsorientert, arbeider metodisk, ser mulige konsekvenser av hendelser, tar beslutninger, kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner. Våre trafikkoperatører har svært ulik bakgrunn fra for eksempel ulike typer overvåknings- og kontrollromsoppgaver, sikkerhetsfag, luftfart, politiet, olje- og gassnæringen, maritim sektor og media.

Hos oss blir du en del av et engasjert og profesjonelt fagmiljø som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever en spennende arbeidshverdag med samfunnsnyttige oppgaver. Stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid.

Kompetansekrav

 • Du må ha minimum to års utdanning på høgskolenivå fra aktuelle fagretninger. Eksempler på disse kan være operativ utdanning, veg og trafikk, media/kommunikasjon eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
 • Vi kan fravike utdanningskravet dersom du har omfattende og relevant erfaring.
 • Vi søker deg som kan beherske stressituasjoner og som er handledyktig og rolig når mye skjer på en gang, samt har evnen til å kommunisere klart og tydelig både muntlig og skriftlig.
 • Du må ha gode ferdigheter i bruk av dataverktøy, samt forståelse for kart, veg og trafikk.
 • Evne til å forstå og gi konsise meldinger muntlig, på norsk og engelsk, samt god skriftlig formuleringsevne, er vesentlig for blant annet mottak av publikumstelefoner og nødtelefoner, pressehåndtering og informasjonsformidling, loggføring og håndtering av spesielle hendelser.
 • Erfaring fra lignende arbeidsoppgaver vil være en stor fordel, samt vilje og evne til skiftarbeid.
 • Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.
 • Arbeidet krever at du har god hørsel og godt syn (herunder fargesyn).
 • Du må minimum ha førerkort klasse B.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt opp på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Christian Prydz (tlf. 977 13 380), faggruppeleder styring Kåre Ivar Kverneng (tlf. 975 72 118) eller faggruppeleder informasjon Birte Roverudseter (tlf. 976 58 665).

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for trafikkoperatører, som består av lokal opplæring og Trafikkoperatørstudiet, som innebærer reiseaktivitet og egenstudier. Dette leder fram til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve.
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. I denne stillingen utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid i henhold til gjeldende avtaleverk.
 • Pensjonsordning, yrkesskadeforsikring og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Stillingsinfo

Frist23. april 2023
ArbeidsspråkNorsk
Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.