Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonssjef

Vi søker deg som vil lede flom- og jordskredvarslingen i NVE.

NVEOslo21. mars 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Hege Hisdal

Direktør

+47 22 95 91 33

Rune Engeset

Seksjonssjef

Hervê Colleuille

Seksjonssjef

Nøkkelord

VarslingFlomSkredNaturMiljø

Dette er en av NVE’s mest spennende jobber med store innflytelse på hvordan tjenesten utvikler seg fremover.

Overvåking og varsling av naturfare er en samfunnskritisk funksjon som blir mer og mer viktig på grunn av klimaendringer og samfunnsutviklingen. Innovasjon og videreutvikling står sentralt for å gjøre varslingen enda bedre.

Du vil lede seksjonen HF, som har ansvar for drift og utvikling av den nasjonale tjenesten for varsling av flom, jord-, sørpe- og flomskredfare. Seksjonen har også ansvar for oppfølging av perioder med tørke og knapphet på vann. Formålet med varslingstjenesten er å unngå tap av liv og forebygge skader på helse, verdier, og på veg, jernbane og bosetning. I tillegg skal varslingen gi økt sikkerhet og forutsigbarhet for samfunnet og bidra til bedre kompetanse om naturfare. Varslingstjenesten støtter beredskapsaktører og publikum gjennom publisering av varsel og jevnlige oppdateringer om situasjonen og forventet utvikling. Varslingstjenesten driftes i nært samarbeid med Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen (SVV). Seksjonen samarbeider tett med mange andre seksjoner og avdelinger i NVE.

Som leder for HF vil du være med å påvirke hele verdikjeden til tjenesten. Dette inkluderer å koble data og observasjoner til modeller og hvordan modellresultater danner grunnlaget for varsler. Varsling av flom og skred er et fagfelt i stadig utvikling. Både kunstig intelligens, forbedring av mer fysisk baserte modeller og nye kombinasjoner av metoder kan gi bedre prognoser. Varsling basert på konsekvenser av hendelser, ikke bare sannsynlighet for en hendelse (såkalt risikobasert eller konsekvensbasert varsling), vil gjøre varslene mer relevante for brukerne og dermed kunne bidra ytterligere til skadereduksjon. Vi ønsker deg som ser mulighetene for å forbedre våre varslingstjenester gjennom innovasjon og videreutvikling. Du vil også bidra inn i arbeidet med videreutviklingen av varslingsportalene varsom.no, abonner.varsom.no, og blant annet beslutningsverktøyet Xgeo.no. I tillegg er det viktig med internasjonalt samarbeid, inkludert å følge med på utviklingen av fagfeltet i andre land.

Seksjonen har ansvar for en operativ samfunnskritisk tjeneste, som innebærer ansvar for to vaktordninger og meningsfylt, men krevende arbeid under flom- og skredhendelser. Stillingen krever at du følger opp medarbeiderne tett og kan håndtere hektiske situasjoner. Stillingen innebærer også et ansvar for samarbeidet med Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen (SVV), både operativt og gjennom FoU, i tillegg til samarbeid med kraftregulantene rundt i landet.

Seksjonen består i dag av 6 dyktige medarbeidere med bakgrunn i hydrologi og geologi, og kontorsted i Oslo og Trondheim. Medarbeidere fra ulike avdelinger og kontorsteder samt SVV deltar i tjenestens vaktordninger.

Hydrologisk avdeling ved NVE er det ledende hydrologiske fagmiljøet i Norge. Vi har ca 85 ansatte, flest ved hovedkontoret i Oslo, men også på regionkontorene i Narvik, Trondheim, Førde og på Hamar. Vi er ansvarlig for å samle inn, lagre og analysere hydrologiske data. Avdelingen utfører også FoU og oppdrag, deltar i internasjonale utviklingsprosjekter, er partner i Norsk klimaservicesenter, og er ansvarlig for den nasjonale flom-, jordskred- og snøskredvarslingstjenesten (Varsom.no).

Arbeidsoppgaver

 • fagledelse
 • personalledelse, prosjektledelse og administrasjon
 • inngå i avdelingens ledergruppe – fra strategi til løpende drift
 • bidra i vaktordninger
 • samarbeid med eksterne institusjoner internasjonalt og nasjonalt, inkludert Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og vassdragsregulanter
 • samarbeid internt med andre seksjoner og avdelinger

Jobben vil innebære noe reisevirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner

Krav:

 • Høyere naturfaglig utdannelse på minimum masternivå innen hydrologi eller tilgrensende fagområde
 • God kjennskap til norsk klima og hydrologi
 • God kunnskap om bruk av hydrologiske modeller
 • Du må kunne kommunisere svært godt både skriftlig og muntlig på norsk og på engelsk

Ønskelig/fordelaktig med flere av disse:

 • erfaring fra personalledelse
 • erfaring fra prosjektledelse
 • kunnskap om vassdragsreguleringer
 • kunnskaper og geografi og naturfarer i Norge
 • kompetanse i systemutvikling og/eller programmering
 • kunnskaper i statistikk
 • erfaring med å håndtere store datamengder
 • erfaring med beredskapsarbeid
 • erfaring med internasjonalt samarbeid

Personlige egenskaper

 • evne til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • kreativ og innovativ
 • gode personal- og lederegenskaper
 • gode samarbeidsevner og evne til god samhandling og dialog på tvers av avdelinger og seksjoner
 • evne til å motivere, inspirere og engasjere og få medarbeidere med ulik kompetanse og personlighet til å samarbeide godt
 • gode kommunikasjonsevner
 • tilgjengelig
 • beslutningsdyktig, tydelig og ryddig

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate. I denne stillingen vil du være en del av det ledende hydrologiske fagmiljøet i Norge, hvor du vil ha muligheter til å påvirke utviklingen innenfor overvåking og varsling av naturfare.

Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen, rett ved Frognerparken. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, der du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Din årslønn vil være innenfor spennet kr 950 000 – 1 050 000 i stillingskode seksjonssjef (1211). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges)

Stillingsinfo

Frist21. mars 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Hege Hisdal

Direktør

Rune Engeset

Seksjonssjef

Hervê Colleuille

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra NVE

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i Norges vassdrags- og energidirektorat kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.