Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Seksjonssjef Klienttjenester

Statens vegvesenFlere steder23. april 2023
Søk her

Vi søkjer seksjonssjef til Klienttjenester!

Klienttjenester er ein av fem seksjonar på Infrastruktur og drift IT. Seksjonen har 22 medarbeidarar med svært god kompetanse. Vi har ansvar for drift og forvaltning av IDM (Identity Management) katalogtenestene AD og AD-Azure, epost, programvarepakking og distribusjon, PC-plattform og ulike kontorstøtteprodukt.

Vi søkjer deg som er kompetent og motivert til å leia seksjonen vår vidare inn i framtida! Stillinga inngår i leiargruppa til avdelingsdirektøren for Infrastruktur og drift IT. Moglege kontorstadar for stillinga er Tromsø, Bodø, Drammen eller Skien.

Arbeidsoppgåver

 • Personalansvar for seksjonen sine medarbeidarar, med for tida ti ulike kontorstadar
 • Budsjett- og økonomiansvar
 • Leia seksjonen i samsvar med definerte mål
 • Rapportering
 • Sikre at seksjonen har rett kompetanse til oppgåveløysing
 • Ansvar for rammeavtalar og å følgja opp leverandørar
 • Samhandling med andre einingar i IT og fagdivisjonane

Det er noko reising i stillinga.

Kvalifikasjonar

 • Høgare relevant IT-utdanning, min. 3 år. For kandidatar med sterk og allsidig forståing for dei aktuelle fagområda, og gode personlege forutsetningar for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast. Om du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).
 • God forståing for fagområdet IT
 • Erfaring frå personalleiing i eit IT-miljø
 • Erfaring med å følgja opp leverandørar

God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk er eit krav for stillinga.

Personlege eigenskapar

Vi ønskjer oss ein leiar som

 • samarbeider godt med menneske med ulik bakgrunn og kompetanse
 • er ein effektiv kommunikator
 • blir motivert av å arbeide med samfunnskritiske digitale tenester
 • evner å sjå moglegheiter og ta initiativ
 • evner å ta til seg ny kunnskap

Vi oppfordrar spesielt kvinner til å søkja på leiarstillingar hos oss i Statens vegvesen IT.

Stort engasjement og fagleg utvikling

Som medarbeidar i Statens vegvesen blir du del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du får utvikla deg, fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar.

Vi tilbyr

 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • gode høve for fagleg påfyll
 • godt arbeidsmiljø og universelt utforma kontorbygg med gode moglegheiter for individuell tilrettelegging om du treng hjelpemiddel i arbeidskvardagen
 • fleksibel arbeidstid og gode ordningar for avspasering
 • god pensjonsordning og høve til bustadlån i Statens pensjonskasse

Lønn avtaler vi i samsvar med lønnspolitikken vår.

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi løyser oppgåvene våre betre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CV'en. Om dette gjeld deg, oppmodar vi deg til å kryssa av i jobbsøkjarportalen. Vi vil naturlegvis leggja til rette for deg om du får jobben. Vi bruker avkryssinga til å velja ut dei rette kandidatane, og dessutan anonymisert statistikk.

Offentleg søkjarliste

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig. Alle som søkjar hos oss står på offentleg søkjarliste, om du ikkje oppgir ein god grunn for unntak. Ber du om unntak, tek vi kontakt med deg om vi ikkje kan ta ønsket ditt til følgje.

Kontaktpersonar

Fleire opplysningar om stillinga får du ved å kontakte avdelingsdirektør Magne Sneltvedt, tlf. 906 54 659, e-post magne.sneltvedt@vegvesen.no eller seksjonssjef Siw Karinen, tlf. 950 58 795, e-post siw.karinen@vegvesen.no. Ta kontakt for ein triveleg prat!

Stillingsinfo

Frist23. april 2023
ArbeidsspråkNorsk
Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.