Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Økonomirådgjevar/ controllar

Miljøengasjert? Ledig stilling for deg med fokus på bærekraftige løsninger

Statens vegvesenBergen17. desember 2023
Søk her

Kontaktperson

Aina Haugstad

+47 977 00 413

Om stillinga

Vi ser etter deg med naturleg interesse for tal og med analytiske evner. Du har god forståing for offentleg forvaltning generelt og økonomiske verkemiddel spesielt. Hvis du i tillegg liker og er god på å framstille informasjon på en lettfatteleg måte for publikum, kan du vere den rette for oss.

Stillinga inngår i Miljøløftets sekretariat, som rapporterer til styringsgruppa for Miljøløftet.

Sekretariatet legg til rette for gode prosessar i samarbeidet mellom partane. Du vil bli del av eit lite og lystprega sekretariat med godt arbeidsmiljø og sterk arbeidsvilje. Sekretariatet består av til saman fem tilsette med arbeidsstad i Bergen sentrum. Du kan lese meir om arbeidet vårt på www.miljøløftet.no

Arbeidsoppgåver

Den viktigaste oppgåva vil vere å utarbeide grunnlag for porteføljestyring og oppfølging av økonomien i Miljøløftet. I stillinga er det venta at du held oversikt over Miljøløftet sine samla bevillingar og bruken av ulike finansieringskjelder, samt hentar inn og formidlar faktagrunnlag om inntekter og framdrift på tiltak i Miljøløftet. Gjennom arbeidet skal du legge til rette for at partane har innsyn i og oversikt over disponeringar i Miljøløftet, og gje råd om avvikshandtering.

Som del av eit lite sekretariat, er òg arbeid med saksførebuing, gjennomføring og oppfølging etter møte ei sentral oppgåve. Det vil mellom anna seie å samle inn og framstille ulike typar data, og å presentere desse på ein god måte. Arbeidet er i stadig utvikling, så det er venta at du deltek i, og leiar prosessar når det trengst, og at du bidreg til å vidareutvikle både rutinar og praksis.

Kvalifikasjonar

 • Høgare økonomisk utdanning, siviløkonom, samfunnsøkonom, eller tilsvarande på masternivå. Lang relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse
 • Det er naudsynt med erfaring med vanlege digitale verktøy, og god kunnskap i excel
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Det er ønskeleg med relevant erfaring med økonomisk analyse
 • Ønskeleg med erfaring frå å leie og gjennomføre prosessar
 • Det er ein fordel å ha kjennskap til og innsikt i politiske prosessar og offentleg forvaltning
 • Erfaring og kjennskap til transportfaglege oppgåver og/eller store utbyggingsprosjekt er ein fordel

Personlege eigenskapar

I samspel med dei andre kvalifikasjonane, legg vi stor vekt på personlege eigenskapar. Vi ser etter ein kollega som er engasjert og har gode samarbeidsevner. Vi jobbar i eit dynamisk miljø med mange samarbeidspartar, og det er viktig at du er sjølvstendig og handlekraftig, og at du tek initiativ og ansvar for å utvikle oppgåvene. Du må ha evne til å forstå og formidle komplekse problemstillingar, og kunne formidle desse godt, både skriftleg og munnleg.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsløysingane på ditt fagfelt. Me gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikla deg, både fagleg og personleg, i takt med dei nye utfordringane i samfunnet. Me tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Me tilbyr deg også desse goda:

 • Ein spennande arbeidskvardag med god balanse mellom arbeid og fritid
 • Arbeidsplass sentralt i Bergen med moglegheit for fjernarbeid/ heimekontorløysingar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode ordningar for å avspasere
 • Moglegheit for trening i arbeidstida
 • Løna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Vi ønskjer å vere ein arbeidsgjevar som speglar mangfaldet i samfunnet, og vil gjerne ha ein søknad også frå deg som har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillinga. Me gjer merksam på at opplysningar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en kan brukast til registrering. Vi gjer óg merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.

Søkerlista er offentleg

Dersom du ønskjer å reservera deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngivast. Viss me ikkje kan ta ønsket ditt til følgje, tek me kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Ønsker du meir informasjon om stillinga, ta kontakt med Aina Haugstad, telefon +47 977 00 413.

Stillingsinfo

Frist17. desember 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Aina Haugstad


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.