Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Måledata-ansvarlig realist norsk atomberedskap

Realist med ansvar for måledata innen atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhetØsterås11. august 2024
Søk her

Kontaktperson

Jørgen Trømborg

Seksjonssjef

+47 908 61 996

Vi søker senioringeniør/seniorrådgiver til seksjon Operativ beredskap i avdeling Atomberedskap. Vi ser etter deg som har sterk interesse for måledata, systemer for å sammenstille data, og dataanalyse. Vi søker deg som engasjeres av å utvikle systemer og analyser som sikrer best mulig datagrunnlag for beslutninger ved beredskapshendelser innen strålevern og atomsikkerhet.

Avdeling Atomberedskap er ansvarlig for norsk atomberedskap og har det faglige sekretariatet for Kriseutvalget foratomberedskap. Vi sørger for operative kapasiteter for å kunne håndtereatomhendelser i inn- og utland. Avdelingen gjør løpende trusselvurderinger, analyserog utredninger og tilpasser de operative kapasitetene deretter. Vi har flerelaboratorier for målinger av radon, UV, optisk stråling og radioaktivitet i matog miljø. Videre har vi en rekke instrumenter for målinger og kartlegging ifelt, både for overvåking og for krisehåndtering. Vårtsekundærstandardlaboratorium for dosimetri tilbyr kalibreringstjenester bla.innen stråleterapi og røntgendiagnostikk.

Seksjon Operativ beredskap sørger for effektiv håndtering av uventede hendelser og ulykker med radioaktivitet og stråling gjennom samordnet planverk, krisehåndteringsverktøy, operative målekapasiteter og øvelser. Vi drifter operasjonslokaler og overvåkingsnettverk, har ansvar for DSAs mobile måleressurser, og koordinerer og sammenstiller målinger fra eksterne samarbeidspartnere. Seksjonen har et tverrfaglig miljø som samarbeider nasjonalt og internasjonalt om atomberedskap.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er å legge til rette for best mulig datagrunnlag for beslutninger ved beredskapshendelser innen strålevern og atomsikkerhet. Du vil bli del av en tverrfaglig seksjon som kombinerer beredskaps- og strålefaglig kompetanse. Som dataansvarlig vil du jobbe tett sammen med ansvarlig for måleutstyret og ansvarlig for modeller og prognoser. Du vil også samarbeide med nasjonale og internasjonale partnere om innhenting av data fra dem; blant andre har vi måleavtaler med Forsvaret, Sivilforsvaret, og Kystverket.

Enhetlig mottak, transformasjon, lagring, og analyse på tvers av målesystemer er et satsningsområde for seksjonen. Sammen med leder og kollegaer vil du forme et utviklingsløp over flere år. Du vil være med på å forme teknologistabelen for de ulike datastrømmene, sette deg inn i (og potensielt videreutvikle) metoder for inter- og ekstrapolering i data som er glisne i tid og rom, og etablere praksis for hvordan vi kombinerer måledata med modeller for spredning og transport av radioaktivitet i omgivelsene.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • Sørge for at data fra alle våre målesystemer kan sammenstilles
 • Drive samarbeidet med nasjonale og internasjonale partnere om utveksling av data
 • Identifisere, lage, og standardisere fremstillinger av data; utføre kvalitative og kvantitative analyser til beslutningsstøtte ved kriser
 • Bidra til måleøvelser internt og for eksterne aktører
 • Inngå i seksjonens stabsorganisering og fylle en rolle i stabsarbeidet før, under, og etter hendelser

Det er et stort kompetansenettverk både på atomberedskap og strålefaglige målinger i alle naboland. Utfordringene man bygger beredskap for er i stor grad like. Det er behov for og mulighet til å styrke læring fra og samarbeid med våre søsterorganisasjoner i andre land. Det må regnes med reising nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

Dataene vi samler inn og tolker har i hovedsak 3 elementer: et energispekter eller skalarverdier for doserate; en plassering i tid og rom; og metadata om hva som ble målt, hvorfor det ble målt, og målemetode. Du må kunne bidra både til teknologistabelen som håndterer disse dataene, og til bruken av dem.

Vi krever derfor

 • Kompetanse på mastergradsnivå eller høyere innen fysikk, kjemi, anvendt matematikk, data science, eller annen relevant naturvitenskap. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Flere års arbeid med data fra målinger og/eller fra simuleringer. Gjerne begge.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Søkeren må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig / NATO Secret, og det er krav til stillingen å opprettholde klareringen

I tillegg er det en fordel om du har flere av følgende:

 • Erfaring med programmering i Python, SQL eller andre høynivåspråk. Bestillerkompetanse på datateknologi
 • Erfaring med å fremstille og analysere data på kart. Erfaring med GIS-verktøy
 • Erfaring med data fra feltmålinger eller Tingenes Internett (IoT)
 • Strålefaglig kompetanse. Erfaring med gammaspektrometri eller annet relevant laboratoriearbeid vil være en fordel
 • Erfaring med beredskapsarbeid eller annen hurtig beslutningstaking basert på beste tilgjengelige data

Vi tilbyr nødvendig etter- og videreutdanning og kursing.

Ved vurdering av søkere vil vi legge vekt både på formell kompetanse, relevant erfaring, og personlig egnethet til tverrfaglig arbeid under krisehåndtering.

Vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester skal lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • Liker å sette deg inn i nye oppgaver, og har vilje å evne til å bygge ekspertise utenfor egen fagbakgrunn
 • Er praktisk anlagt med vilje og evne til å få utstyr, programvare, og mennesker til å virke sammen
 • Trives med selvstendig arbeid samtidig som du er god til å samarbeide med andre

Vi tilbyr

En utfordrende stilling som senioringeniør/seniorrådgiver, med varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter

 • allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • mulighet for internasjonalt arbeid
 • et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer med høy kompetanse
 • muligheter for kurs og etterutdanning
 • fleksibel arbeidstid
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden
 • gratis parkering
 • 6 måneders gjensidig prøvetid
 • lønn 660.000-860.000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

Ønsker du å bidra til å beskytte liv og helse, befolkningens trygghet, og Norges matproduksjon og sjømateksport? Det kan du ved å arbeide med atomberedskap.

Motiveres du av å forvalte en portefølje av datakilder fra innsamling til tolkning og bruk i nasjonale beslutninger? Av å identifisere og gjennomføre prosjekter for å øke effektiviteten i datastrømmene? Av å planlegge og gjennomføre analyser for å hente best mulig svar ut fra tilgjengelige data? Da bør du søke på denne stillingen.

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Stillingsinfo

Frist11. august 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Jørgen Trømborg

Seksjonssjef


Stillingstyper

Offentlig,Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 130 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no