Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Kontrollingeniør

Kontrollingeniør drift Haugesund

Statens vegvesenHaugesund19. mars 2023
Søk her

Om stillinga

Statens vegvesen bygger lag og fag, og vi ser etter deg som har god forståing for - og utdanning innan elektro. Er du i tillegg god på oppfølging og kontroll, då kan du vere den vi ser etter. Vi er på utkikk etter deg som har relevant erfaring frå elektro og ønsker å bruke kunnskapen din i tett samarbeid med prosjekt- og byggeleiarar, entreprenørar, offentlege etatar, grunneigarar og andre som vert påverka av driftsoppgåvene. Seksjon Drift vest 3 har i dag 14 medarbeidarar fordelte på kontorstadane Egersund, Stavanger og Haugesund. Vi har ansvar for driftskontraktar innan veg og elektro for heile Rogaland og Vestland f.o.m. Bjørnafjorden og sørover, og sør frå kryss Kløvet (Jøsendal).

Arbeidsoppgåver

Som kontrollingeniør vil arbeidsoppgåvene dine i hovudsak vere oppfølging og kontroll av kontrakt for drift og vedlikehald på elektriske anlegg og styringssystem på riksvegar i heile seksjonsområdet. I tillegg kan arbeidsoppgåvene dine bestå av å:

 • sørge for god drift og vedlikehald av elektriske installasjonar i tunnelar og veganlegg, samt planlegge og delta i testing av anlegg.
 • ta del i planlegging og anbodsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjonar, i tillegg til å bidra i overlevering av nye anlegg til drift.
 • oppfølging av HMS/SHA ute på arbeidsstadane.
 • følge opp Statens vegvesens FDV-system Plania, at rutineoppgåver og korrektive ordre blir utført innan tidsfrist.
 • utarbeide kontrollplanar, vedlikehalde dokumentasjon, medverke i byggemøter, delta i samarbeidsgrupper med entreprenørar, naboar og offentlege etater innanfor fagfeltet, bistå byggeleiar i kontraktsoppfølging, og vere stedfortredar for byggeleiar.

Samarbeid med øvrige samarbeidspartar internt i Statens vegvesen, og eksterne aktører, er ei føresetnad for god gjennomføring.

Det vil bli litt reising til driftsområdet i stillinga, og du må derfor ha førerkort klasse B. Det kan også bli noko kvelds -og nattarbeid.

Kontorstad for stillinga vil vere i Haugesund.

Kompetansekrav

Du må:

 • ha minimum tre års utdanning frå høgskule eller universitet innan elektrofag, eller fagbrev og toårig fagskule innan elektrofag. Relevant erfaring kan kompensere for manglande formell utdanning.
 • ha relevant og allsidig erfaring innan elektro.
 • ha førarkort klasse B.
 • ha god muntleg og skriftleg framstillingsevne på norsk

Det er ønskeleg at du:

 • har erfaring med drift og vedlikehald av elektriske anlegg, fortrinnsvis samferdselsanlegg.
 • har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innan fagområdet.
 • beherskar elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering, f.eks. Plania og eRoom.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, anbefaler vi ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser etter deg som kan arbeide strukturert og sjølvstendig. Du må ha evne til å ta initiativ og vere resultatorientert. Vi ser etter deg som har interesse og forståing for innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi, og som har gode samarbeidsevner og bidreg til eit godt arbeidsmiljø.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av krava til utvida søkarlister må felta for utdanning og erfaring fyllast ut. Det er ikkje tilstrekkeleg å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi blir betre på å løyse oppgåvene våre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkarportalen, oppfordrar vi deg til å gjere det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du treng det. Avkryssingane vert kun brukt til å syte for at vi vel ut dei rette kandidatane, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkarlista er offentlig

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig, difor vil alle som søker hjå oss bli sette på den offentlege søkarlista om dei ikkje oppgir ein god grunn. Har du bedt om å ikkje bli sett på lista, tek vi kontakt med deg dersom vi ikkje kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt seksjonssjef Maylen Torsteinsbø på telefon 976 56 525 eller på e-post maylen.torsteinbo@vegvesen.no eller kontakt prosjektleder Arild Puntervold på tlf. 934 02 217 eller på e-post arild.puntervold@vegvesen.no for en trivelig prat.

Vi tilbyr

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med våre nye utfordringar.

Vi tilbyr deg også desse godene:

introduksjonsprogram og fadderordning

fleksitid og gode ordningar for avspasering

pensjonsordning og høve til lån i Statens pensjonskasse

gode høve for fagleg påfyll

Løna di vert avtalt i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist19. mars 2023
ArbeidsspråkNorsk

Industrier

Energi, elektro og elkraft

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.