Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Juridisk kontraktsrådgivar

Ønskjer du å jobbe med innkjøp for dei store utbyggingsprosjekta til Statens vegvesen?

Statens vegvesen Bergen15. april 2024
Søk her

Kontaktpersoner

John Atle Haugland

Avdelingsdirektør

+47 915 22 215

Christian Storum Nøstdal

Seniorrådgiver

Juridisk kontraktsrådgivar, offentlege innkjøp

Kontrakt og marknad Utbygging søkjer etter ein kontraktsrådgivar som vil vere med å vidareutvikle Statens vegvesen som ein framtidsretta byggherre. Kontorstad er fortrinnsvis Bergen, men også andre lokasjonar, som Molde, Bodø og Drammen kan vurderast. Det må påreknast noko reiseverksemd.

Kontrakt og marknad på Utbygging skal sikre meirverdi i prosjekta gjennom kompetansen vår. Avdelinga har ein stab på 28 medarbeidarar, som hjelper divisjonen og utbyggingsprosjekta med rådgiving, utvikling av konkurransegrunnlag, kontraktar, rammeverk (som handbøker, rettleiarar og andre hjelpedokument) og kompetanseutvikling innanfor følgjande hovudområde:

• Prosjektstyring

• Anskaffelser

• Entrepriserett

• Rådgiverkontrakter

• Samhandling

• HMS

• Lønns og arbeidsvilkår

• Klima og miljø

 • Markedskontakt, marknadsutvikling og -analysar

Arbeidsoppgåver

Vi søkjer etter kandidatar som trivst i eit hektisk og utviklande miljø og som kan bidra sterkt i ein eller fleire av følgjande oppgåver:

• Hjelpe til med rådgiving knytt til utarbeiding av konkurransegrunnlag og tilbodsvurdering for entreprisar og/eller rådgivarkontraktar

 • Bistå ved gjennomføring av konkurransar, under dette i tilbodsevaluering og forhandlingar

• Delta i utvikling av rammeverk som konkurransegrunnlagsmålar, handbøker, rettleiarar og andre dokument knytt til innkjøp

Kvalifikasjonskrav

• Mastergrad i rettsvitskap eller juridisk embetseksamen

 • God skriftleg og munnleg norsk formuleringsevne

Vi ser helst at du har nokre års erfaring, men nyutdanna vil også bli vurdert. Om du har omfattande og relevant erfaring, og gode personlege føresetnader for stillinga, kan det kompensere for manglande formell utdanning. Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, tilrår vi ei autorisert omsetjing av papira og godkjenninga dine frå HKDIR.

Vi vil vektleggje om du

• har kunnskap om eller erfaring med offentlege innkjøp

• har kjennskap til entrepriserett eller rådgivar-kontraktar

 • Har god kunnskap innan forvaltning og styresmaktsutøving

• har erfaring med forhandlingar

• har erfaring med standardkontraktar i bransjen

• er fagleg sterk, har høg arbeidskapasitet og er kundefokusert

• er løysingsorientert og evner å definere handlingsrom, samtidig som du er tydeleg på rammevilkår

Kvifor skal du velja oss arbeidsgivar?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

  • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
  • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
  • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Stillingsinfo

Frist15. april 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

John Atle Haugland

Avdelingsdirektør

Christian Storum Nøstdal

Seniorrådgiver


Stillingstyper

Fast ansettelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.