Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Grønt- og naturfagleg rådgjevar

Grønt - og naturfagleg rådgjevar

Statens vegvesenFlere steder26. mars 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Britt-Laila Jensen

Seksjonsledere

+47 480 39 185

Torill Felde

Seksjonsleder

Stillingsbeskrivelse

Vi skal tilsetje grønt- og naturfagleg rådgjevar i 100 % stilling. Stillinga kan lokaliserast i Arendal, Bergen, Lillehammer, Molde eller Trondheim. Andre kontorstadar der vi har medarbeidarar kan og vere aktuelle, ta kontakt for meir informasjon.

Som grønt- og naturfagleg rådgjevar vil arbeidsoppgåvene dine m.a. omfatte dette:

 • ivareta fagområde grønt og natur i alle planfaser
 • fagleg bistand og oppfølging av grøntfagleg i byggefase og delta på garantisynfaring, sikre erfaringsoverføring frå anleggsfase til driftsfase
 • utarbeiding av skjøtselsplanar og YM-planar

Aktuelle oppgåver er fagleg bistand til massehandtering og innkjøp av jordmassar (ressurshandtering/-balanse), naturleg revegetering, jordforbedringstiltak, etablering av nye grøntanlegg, handtering av framande artar, vurdering av tre (risikotre) m.m.

Miljørisikovurdering ved planting, oppfølging av Naturmangfoldloven

Du skal bidra i mange prosjekt og vil få varierte og spennande arbeidsoppgåver i ein hektisk arbeidskvardag. Mykje av arbeidet skjer i fellesskap med andre. Vi jobbar mykje digitalt i prosjekta, men du må rekne med ein del reiseaktivitet.

Teknisk planlegging er del av fagressursavdelinga på divisjon Drift og vedlikehald. Vi er landsdekkande med 46 medarbeidarar fordelt på 15 kontorstader. Fagområda våre er veg, VA/dren, landskap, grønt, kulturarv, naturmangfald og planleggingsleiing.

Les meir om å jobbe i Statens vegvesen og Drift og vedlikehold her.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som:

 • har høgare utdanning frå universitet eller høgskule med relevant fagområde for stillinga (min. 3 år). Relevante fagområde kan bl.a. vere plantevitskap, skogfag, landskapsarkitekt, naturmangfald. Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning.
 • har digital kompetanse. Aktuell programvare: GisLine, ArcGIS.
 • er god til å formulere deg skriftleg og muntleg på norsk
 • har førarkort kl. B

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av dine papir og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • at du kan jobbe sjølvstendig
 • praktisk og strukturert tilnærming til oppgåveløysing
 • gode samarbeidsevner og at du kan bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • at du er lærevillig og har interesse for å dele kunnskap vidare
 • at du er fleksibel, tek initiativ og er open for nye utfordringar

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av krava til utvida søkarlister må felta for utdanning og erfaring fyllast ut. Det er ikkje tilstrekkeleg å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi blir betre på å løyse oppgåvene våre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkarportalen, oppfordrar vi deg til å gjere det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du treng det. Avkryssingane vert kun brukt til å syte for at vi vel ut dei rette kandidatane, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkarlista er offentlig

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig, difor vil alle som søker hjå oss bli sette på den offentlege søkarlista om dei ikkje oppgir ein god grunn. Har du bedt om å ikkje bli sett på lista, tek vi kontakt med deg dersom vi ikkje kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt seksjonsleiarane Torill Felde tlf. 971 40 861 eller Britt-Laila Jensen tlf. 480 39 185.

Vi tilbyr

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med våre nye utfordringar.

Vi tilbyr deg også desse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • pensjonsordning og høve til lån i Statens pensjonskasse
 • gode høve for fagleg påfyll

Løna di vert avtalt i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist26. mars 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Britt-Laila Jensen

Seksjonsledere

Torill Felde

Seksjonsleder


Industrier

Geologi, geoteknikk og hydrologi

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.