Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggjeleiarar automasjon

Statens vegvesenFlere steder16. april 2023
Søk her

Stillingsbeskrivelse

Me søkjer tre byggjeleiarar innan drift og vedlikehald av styringssystem og automasjon. Her vil du inngå i eit fagnettverk og eit fagmiljø som gir deg moglegheita til påverka avdelinga si utvikling samtidig som din eigen. Byggjeleiar automasjon vil inngå i elektromiljøet i Drift vest, der du vil samarbeida tett med byggjeleiarar på elektrokontraktane, fagansvarlege elektro, og andre som jobbar med automasjon og elektro i divisjon og etat.

Stillingane er plasserte i Drift og vedlikehald vest, og ut ifrå tilknytt kontorstad anten i seksjon Drift 1, 2, eller 3. Lokasjon stillingane blir fordelte i Vestland Bergen (Drift 1) og Leikanger (Drift 2) og i Rogaland Stavanger eller Haugesund (Drift 3). Andre lokasjonar og fordelingar kan vurderast.

Om stillinga og arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåver vil i hovudsak vera planlegging og oppfølging for drift og vedlikehald av automasjonsanlegga og tekniske nettverk i seksjonen sitt område.

Døme på dette er planlegging, utvikling, testing, feilsøking og verifikasjon av anlegga, og dessutan arbeid med oppfølging av entreprenørar og dokumentasjon.

Det må reknast med ein del reiseverksemd. Samarbeid med andre samarbeidspartnarar internt i Statens vegvesen, og eksterne aktørar, er ein føresetnad for god gjennomføring.

Andre oppgåver kan vera:

 • Hjelp til i å utarbeida konkurransegrunnlag for nye kontraktar, og dessutan lyse ut konkurranse og hjelpa kontrahering.
 • Hjelp til i å følgja opp og rapportera på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS hjelpa til i kontraktsgruppa si oppfølging av kontrakt.
 • Hjelp til i å gjennomføra byggjemøte og andre møter med entreprenør, og dessutan hjelpa til i å koordinera arbeid med andre faggrupper, seksjonar og etatar.
 • Hjelp til i å leggja til rette for overføring av prosjekt til drift.

Kompetansekrav

Du har relevant fagbrev og 2-årig fagskule elektrofag eller minst 3-årig utdanning frå universitet/høgskule elektrofag.Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av dine papir og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no). Viss du har fagbrev innan automasjon, og dessutan lang, allsidig og relevant erfaring, kan dette kompensera for formell utdanning. Har du berre relevant fagbrev, men stort ønske om vidare utvikling kan du òg vera relevant for stillinga. Me har fleksibilitet til å leggja til rette for vidare utdanning.

I tillegg blir kravd relevant og allsidig praksis innan automasjon og elektro.

Førarkort kl. B blir kravd.

Me ønskjer oss ein ny medarbeidar som har kunnskap og erfaring frå drift av elektriske anlegg og styringssystem; med da kjennskap til og erfaring med TCP/IP nettverk, LAN - OT nettverk, PLS system, SCADA / OPC system og VMS (Milestone)

Det er ønskjeleg med erfaring innanfor byggjeleiing og erfaring med bygging, drift og vedlikehald av automasjonssystem for veganlegg og samferdsel.

Det vil òg bli lagde vekt på:

 • Sjølvstende samtidig evne til å arbeida konstruktivt i team
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgåveløysing
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Interesse/forståing for innovasjon/digitalisering/bruk av ny teknologi

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av krava til utvida søkarlister må felta for utdanning og erfaring fyllast ut. Det er ikkje tilstrekkeleg å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi blir betre på å løyse oppgåvene våre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkarportalen, oppfordrar vi deg til å gjere det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du treng det. Avkryssingane vert kun brukt til å syte for at vi vel ut dei rette kandidatane, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkarlista er offentlig

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig, difor vil alle som søker hjå oss bli sette på den offentlege søkarlista om dei ikkje oppgir ein god grunnfor fritak. Har du bedt om å ikkje bli sett på lista, tek vi kontakt med deg dersom vi ikkje kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillinga?

Ta kontakt med: seksjonssjef for ditt ønsket kontorstad;

Drift vest 1: Ole Svåsand tlf. 47701924 e-post ole.endal.svasand@vegvesen.no.

Drift vest 2: Per Ove Fossheim tlf. 97570583 e-post per.ove.fossheim@vegvesen.no.

Drift vest 3 Maylen Torsteinbø på telefon: 97656525 e-post: maylen.torsteinbo@vegvesen.no.

Vi tilbyr

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtida sine løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med våre nye utfordringar.

Vi tilbyr deg også desse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • pensjonsordning og høve til lån i Statens pensjonskasse
 • gode høve for fagleg påfyll

Løna di vert avtalt i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist16. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Industrier

Automasjon og mekatronikk

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.