Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggjeleiar

Vil du bidra til å ta vare på og utvikle våre vegar for å møte utfordringane i framtida?

Statens vegvesenMolde13. februar 2024
Søk her

Kontaktperson

Håkon Ødegård Alstad

Fung. leiar

+47 480 42 537

Om stillinga

Har du gode samarbeidsevner og interesse for å jobbe med vegvedlikehald? Vi søkjer byggjeleiar med ansvar for vegvedlikehald og bergsikring.

Stillinga er plassert i seksjon Vedlikehald midt i avdeling Drift og vedlikehald midt. Avdelinga har 68 tilsette som dekkjer fylka Møre og Romsdal og Trøndelag, og består av tre seksjonar.

Vedlikehaldseksjonen utfører vedlikehaldsarbeid på Europa- og Riksveg, og har 14 medarbeidarar på kontorstader i Ålesund, Molde, Trondheim og Steinkjer. Arbeidsoppgåvene våre er vedlikehald av vegar, bru, bergskjeringar, asfalt, vegoppmerking, rekkverk og ferjekai.

Innanfor fagfeltet vegvedlikehald består oppgåvene mellom anna av å skifte stikkrenner, kummar, skilt og forsterkningslag. Fagfeltet bergsikring omfattar oppgåver som å etablere fanggjerde, sikre lause parti med boltar, utføre reinsk av skjeringar og etablere fangvollar.

Kontorstad for stillinga er i utgangspunktet Molde eller Ålesund, men andre kontorstader kan vurderast.

Som byggjeleiar vil arbeidsoppgåvene dine mellom anna vere

 • leie planlegging og førebuing før utlysing av kontrakt
 • følgje opp og styre gjennomføring av kontraktar mot entreprenør, leie og referatføre byggjemøte og handtere avrop
 • rapportere og følgje opp økonomi, kvalitet, framdrift og HMS
 • delta i og koordinere stikkprøver på kvalitet

Vi jobbar på eit vegnett med stor trafikkbelastning i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det medfører at du tidvis må rekne med ein del reiseverksemd og nattarbeid.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har utdanning frå universitet eller høgskule, minimum 3 år, med kompetanse innanfor bygg- og anleggstekniske fag eller tilsvarande. Omfattande og relevant erfaring innanfor fagområdet kan kompensere for manglande formell utdanning.

Du må ha førarkort kl.B.

Vi ønskjer at du har kunnskap om relevant regelverk og vil leggje vekt på erfaring med liknande arbeid og kontraktsoppfølging.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legg vekt på at du

 • har god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk
 • er fleksibel, strukturert og sjølvstendig, men og jobbar godt i team
 • har gode samarbeidsevner og bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • har solid digital kompetanse og er komfortabel med bruk av elektroniske verktøy i arbeidskvardagen

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt fung. leiar Håkon Ødegård Alstad på tlf. +47 480 42 537

Stillingsinfo

Frist13. februar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Håkon Ødegård Alstad

Fung. leiar


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse,Offentlig

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.