Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleiar og prosjekteringsleiar for investeringsprosjekt

Statens vegvesenStavanger16. april 2023
Søk her

Kontaktperson

Irene Hegre

Seksjonsleiar

irene.hegre@vegvesen.no

Stillingsbeskrivelse

Divisjon Drift og vedlikehold har ei ledig stilling som byggeleiar i seksjon Plan og Utbygging Vest 2, i Rogaland. Seksjonen har i dag 14 kjekke medarbeidarar fordelt på kontorstadene Haugesund, Stavanger og Stord. Me ynskjer no å styrke oss med ein byggeleiar tilknytta Stavanger-kontoret som og kan leie prosjekt i prosjekteringsfasen . Dette fordi me ser at det framover kjem til å koma mange nye prosjekt på riksvegnettet i Sør-Rogaland og Ryfylke. Det me bygger er i hovudsak nye gang- og sykkelvegar, trafikksikerheitstiltak og vegutviding på E39, Rv. 426 i Eigersund og Rv. 13 i Ryfylke

Arbeidsoppgåver

Som byggeleiar vil du få ansvar for å gjennomføra utbetringsprosjekt. Dette er hovudsakleg byggeleiing og oppfølging av prosjekt innan økonomi, HMS, framdrift og kvalitet. Meir konkret går dette på at du mellom anna skal:

 • Sørga for utarbeiding av byggeplan og leia prosjektarende.
 • Utarbeida SHA-plan og YM-plan i prosjektering- og gjennomføringsfase.
 • Utarbeida konkurransegrunnlag, lyse ut konkurranse og inngå kontrakt.
 • oppfølging av detaljprosjektering i byggefase og vera ansvarleg for informasjonsoverføring mellom ulike fasar, inkludert SHA og Ytre Miljø.
 • Følgja opp entreprenøren i kontraktsperioden:
  • Ansvar for gjennomføring av bygge-, og økonomimøte i kontraktsforhold med entreprenør.
  • Koordinering med andre faggrupper og tekniske etatar.
  • Teknisk og økonomisk hovudansvar for gjennomføring og evaluering av kontrakt.

Du vil rapportere på økonomi, framdrift og HMS til prosjektleiar og vera arbeidsleiar for kontrollingeniør.

Kontorstad er Stavanger. Me føreset at søkjar er fleksibel og mobil, då prosjekta i hovudsak vil vera utanfor tettbygde strok i Sør-Rogaland og i Ryfylke.

Kompetansekrav

Søkjar må ha minimum 3-årig relevant teknisk utdanning frå høgskule eller universitet (bachelor/ ingeniør). Ved lang og relevant erfaring kan utdanningskrav i særskilde tilfelle fråvikast. Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, tilrår me ei autorisert omsetjing av dine papir og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Erfaring med gjennomføring av samferdsleanlegg er ynskjeleg. Bakgrunn frå prosjektering vil også vera ein fordel.

Personlege eigenskapar

I tillegg til dokumenterte kvalifikasjonar legg me vekt på personlege eigenskapar. Du er fagleg sterk, resultatorientert, systematisk og har god gjennomføringsevne. Du bidreg til eit godt arbeidsmiljø internt og gode relasjonar eksternt. Me ynskjer deg som har fokus på erfaringsoverføring, kompetanseutnytting, samarbeid og arbeidsmiljø - også utanfor eigen kontrakt og eige fagområde.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av krava til utvida søkarlister må felta for utdanning og erfaring fyllast ut. Det er ikkje tilstrekkeleg å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi blir betre på å løyse oppgåvene våre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkarportalen, oppfordrar vi deg til å gjere det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du treng det. Avkryssingane vert kun brukt til å syte for at vi vel ut dei rette kandidatane, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkarlista er offentlig

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig, difor vil alle som søker hjå oss bli sette på den offentlege søkarlista om dei ikkje oppgir ein god grunnfor fritak. Har du bedt om å ikkje bli sett på lista, tek vi kontakt med deg dersom vi ikkje kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt seksjonsleiar Irene Hegre, e-post irene.hegre@vegvesen.no eller mobil 97976295.

Vi tilbyr

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtida sine løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med våre nye utfordringar.

Vi tilbyr deg også desse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • pensjonsordning og høve til lån i Statens pensjonskasse
 • gode høve for fagleg påfyll

Løna di vert avtalt i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist16. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Irene Hegre

Seksjonsleiar


Industrier

Markedsføring, salg og annonsering

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.