Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleiar automasjon

Statens vegvesenMolde21. august 2023
Søk her

Kontaktperson

Bjørn Ove Rotlid

Leiar

bjorn.ove.rotlid@vegvesen.no

Vil du jobba som byggjeleiar for elektro og automasjonskontraktane våre i Møre og Romsdal og Trøndelag? Me har behov for ein byggjeleiar automasjon, som kan bidra til at faget blir teke vare på, på vegnettet og tunnelar i området i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og Statens vegvesens eigne handbøker.

Du vil arbeida tett saman med prosjektleiar, byggjeleiarar og kontrollingeniørar, og vil vera jamleg i kontakt med entreprenør, offentlege etatar, grunneigarar og andre som blir påverka av driftsoppgåvene.

Som byggjeleiar automasjon skal du mellom anna:

  • være ressursperson på faglege spørsmål på elektro/automasjon og samarbeide med andre delar av SVV sin organisasjon
  • arbeide med PLS og overvakingssystem, følge opp tryggingssystem i tunnelar og foreslå utbetringar og oppgraderingar av utstyr
  • bistå byggjeleiarar og delta i saksbehandling av ulike saker knytt til entreprenørane
  • følgje opp gjeldande elektroforskrifter, EKOM og interne handbøker og ha forståing av dokumentasjonssystem
  • bidra i utarbeiding av konkurransegrunnlag for kontraktar

Stillinga er plassert i område midt og seksjon Drift i divisjon Drift og vedlikehald. Seksjonen har driftsansvar for mellom anna ca. 1200 km europa- og riksvegar med 53 tunnelar.

Kontorstad er Molde.

Geografisk område for stillinga er fortrinnsvis Møre og Romsdal, men du må òg bidra i Trøndelag ved behov.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har ingeniørutdanning frå høgskule eller teknisk fagskule med relevante fagkombinasjonar i elektro, automasjon eller signal/-styringssystem. Fagbrev som automatiker er i utgangspunktet eit krav, men kan fråvikast for elektrikarar med teknisk fagskule automasjon eller lang og relevant praksis innanfor fagfeltet.

Kunnskap om elektronisk kommunikasjon (EKOM) og fibernettverk vil bli vektlagt.

Sidan du må køyra bil til/frå tunnelane må du ha førarkort klasse B.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Me vil leggja vekt på personlege eigenskapar, og du må ha gode samarbeidsevner for å bidra til eit godt arbeidsmiljø og samhandling med både interne og eksterne aktørar. Du må kunna jobba sjølvstendig og strukturert og vera fleksibel til kva oppgåver du skal utføra. Du må ha god munnleg og skriftleg framstillingsevne og vera god på bruk av digitale verktøy.

Les dette før du søker!

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsløysingane på ditt fagfelt. Me gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikla deg, både fagleg og personleg, i takt med dei nye utfordringane i samfunnet. Me tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Me tilbyr deg også desse goda:

  • fleksitid og gode ordningar for avspasering
  • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
  • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Din lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ønskjer å vera ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Me har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunnar, erfaringar, kompetansar og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Me oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søkja. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil me kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ønskjer å reservera deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngivast. Viss me ikkje kan ta ønsket ditt til følgje, tek me kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt leiar Bjørn Ove Rotlid på telefon 982 10 956 eller e-post bjorn.ove.rotlid@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist21. august 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.