Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleiar automasjon

Din sjanse til å leie vårt Automasjonsteam i Midt-Norge

Statens vegvesenFlere lokasjoner24. oktober 2023
Søk her

Kontaktperson

Bjørn Ove Rotlid

Leiar

bjorn.ove.rotlid@vegvesen.no

Om stillinga

Er du systematisk og flink til å prioritera? Har du teknisk bakgrunn og erfaring innan automasjon? Då er du kanskje den vi søkjer etter!

Stillinga som byggjeleiar automasjon i område Midt er lagt til seksjon Drift. Seksjonen har ansvar for om lag 1200 km Europa- og riksveg og 53 tunnelar.Kontorstad for stillinga er Trondheim, Molde, Ålesund eller Steinkjer, men det geografiske ansvarsområdet omfattar både Trøndelag og Møre og Romsdal, frå Grodås i sør til Nordlandsporten i nord.

Som byggeleiar automasjon vil du

 • vera ressursperson på faglege spørsmål på elektro/automasjon og arbeida og følgja opp PLS og overvakingssystem
 • foreslå utbetringar og oppgraderingar av utstyr og følgje opp tryggingssystem i tunnelar
 • jobbe saman med andre byggjeleiarar, vera med i møte ved behov og delta i samarbeids-/prosjekt og arbeidsgrupper
 • delta i saksbehandling av ulike saker knytt til entreprenørane
 • følgje opp gjeldande elektroforskrifter, EKOM og interne handbøker
 • følgje reglar og prosedyrar slik at me oppnår kvalitetsmessig gode resultat.
 • bidra i utarbeiding av konkurransegrunnlag for kontraktar innan faget og ha god forståing av dokumentasjonssystem

Kompetansekrav

Du bør ha ingeniørutdanning frå høgskule eller teknisk fagskule med relevante fagkombinasjonar i elektro, automasjon eller signal/-styringssystem. Fagbrev som automatiker er i utgangspunktet eit krav, men kan fråvikast for elektrikarar med teknisk fagskule automasjon eller lang og relevant praksis innanfor fagfeltet.

Kunnskap om elektronisk kommunikasjon (EKOM) og fibernettverk vil bli vektlagt.

Førarkort kl. B er eit krav.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi vil leggja vekt på personlege eigenskapar, og ser etter ein person som vil vera med å utvikla teamet videre og bidra inn i gjennomføringa av avtalar/kontraktar på vegner av Statens vegvesen som byggherre.

Du tek ansvar, er kreativ og flink til å kommunisera. Samarbeid er viktig for deg og du deler raust kunnskap og erfaring. Dine gode samarbeidsevner bidrar til eit godt arbeidsmiljø og god samhandling med både interne og eksterne aktørar.

Du er systematisk i tilnærminga di, sjølstendig, strukturert og fleksibel til kva oppgåver du skal utføre. Du planlegg, gjer klare prioriteringar og forstår raskt komplekse spørsmål. Dine vurderingar er rasjonelle og du tek både initiativ og ansvar for resultatet.

Du har god munnleg og skriftleg framstillingsevne og er god på bruk av digitale verktøy.

Les dette før du søkjer!

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt leiar Bjørn Ove Rotlid, tlf. +47 982 10 956 eller e-post bjorn.ove.rotlid@vegvesen.no

Stillingsinfo

Frist24. oktober 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.