Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Byggeleiar

Bli ein sentral del av teamet som forsterkar Noreg si naturskjønnheit!

Statens vegvesenLillehammer7. januar 2024
Søk her

Kontaktperson

Silje Myhre Amundsen

Seksjonssjef

+47 975 22 979

Attraksjonen Nasjonale turistvegar er 18 utvalde køyreturar gjennom vakker norsk natur. Opplevinga av landskapet skal forsterkast gjennom nyskapande arkitektur og tankevekkande kunst på tilrettelagde utsiktspunkt og rasteplassar. Satsinga skal støtte opp under Noreg som reisemål ved å gi vegfarande opplevingar som freistar til lengre opphald og fleire besøk. Målet er å styrkje næringsliv og busetjing, spesielt i distrikta.

På seksjonen for Nasjonale turistvegar arbeidar til saman 16 tilsette, dei fleste med kontorstad Lillehammer, med planlegging, bygging, drifting, vedlikehald og kommunikasjon av alle dei atten strekningane. Kontorstad for stillinga er Lillehammer. For spesielt kvalifiserte kandidatar kan anna kontorstad vurderast.

Arbeidsoppgåver

Byggleiaren vil ha det daglege ansvaret for å gjennomføre entrepriser på vegne av Nasjonale turistvegar. Jobben vil medføre ein god del reising til turistvegane sør for Helgelandskysten, noko avhengig av årstid og pågåande aktivitet langs dei enkelte strekningane.

Jobben vil innebera:

 • Ansvar for å leie og følgje opp entrepriser av varierande storleik og kompleksitet. Sørge for nødvendige avklaringar mot entreprenør, konsulentar, grunneigarar og andre aktørar.
 • Ha ansvar for økonomi, HMS, kvalitet, framdrift og teknisk kontroll i byggeprosjekta. Ivareta og føre vidare krav til kvalitet og estetikk frå plan til ferdig byggeprosjekt.
 • Delta i interne og eksterne prosjekteringsmøter for å ivareta drift og vedlikehald under planlegging og prosjektering samt oppfølging av drift- og vedlikehaldsoppgåver etter behov.

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3 års utdanning frå universitet eller høgskole. Relevant utdanning kan vere sivilingeniør, bygg og anlegg, eller arkitektur. Omfattande og relevant erfaring innan dei aktuelle fagområda kan kompensere for manglande formell utdanning.
 • Førerett klasse B vil vera naudsynt
 • God skriftleg og munnleg formuleringsevne på norsk

Det vil og bli vektlagt:

 • Å ha gode samarbeidsevne
 • Å vera sjølvstendig og resultatorientert med gjennomføringsevne og initiativ
 • Å vera strukturert og ryddig for å kunne handtera ein kompleks og hektisk kvardag
 • Grunnleggande forståing og interesse for IT

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt seksjonssjef Silje Myhre Amundsen tlf. 975 22 979

Stillingsinfo

Frist7. januar 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Silje Myhre Amundsen

Seksjonssjef


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.