Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Brukerservicesenter IT

Statens vegvesenDrammen, LIllehammer16. april 2023
Søk her

Brukerservicesenteret vårt treng forsterkingar!

IT-brukarstøtta i Statens vegvesen er basert på ITIL-rammeverket, og er organisert som en «skilled servicedesk»; meir enn 75 % av sakene blir løyst i «førstelinje remote». Brukerservicesenteret har for tida 18 medarbeidarar Vi har nå ledige stillingar (fast og midlertidig med moglegheit for forlenging), med kontorstader Drammen eller Lillehammer.

Arbeidsoppgåver

Brukerservicesenteret er førstelinje mot etaten sine interne brukarar og partnerar som bruker systema våre.

I tillegg vil du ta del i fagteam for kompetansebygging og god samhandling.

Etter kvart kan det være moglegheiter for fagansvar i ulike roller.

Kvalifikasjonar

 • Høgare IT-utdanning eller anna relevant utdanning som er nødvendig for å dekke stillingane. For kandidatar med sterk og allsidig forståing for dei aktuelle fagområda, og gode personlege forutsetningar for stillingane, kan kravet til utdanning fråvikast. Om du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk
 • Relevant arbeidserfaring er ein fordel, samt kjennskap til ITIL og Lean

Vi oppfordrar nyutdanna kandidatar til å søkje hos oss.

Personlege eigenskapar

Vi ser etter deg som

 • er god på kundeservice og kommunikasjon med menneske med ulik kompetanse og fagbakgrunn
 • evner å jobbe sjølvstendig, strukturert og effektivt
 • tek initiativ og ser etter stadig forbetring og utvikling innan arbeidsfeltet
 • har godt humør, og er oppteken av å bidra til eit godt arbeidsmiljø

Stort engasjement og fagleg utvikling

Som medarbeidar i Statens vegvesen blir du del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidas løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du får utvikle deg, fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar.

Vi tilbyr

 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • gode høve for fagleg påfyll
 • godt arbeidsmiljø og universelt utforma kontorbygg med gode moglegheiter for individuell tilrettelegging om du treng hjelpemiddel i arbeidskvardagen
 • fleksibel arbeidstid og gode ordningar for avspasering
 • god pensjonsordning og høve til bustadlån i Statens pensjonskasse

Lønn avtaler vi i samsvar med lønnspolitikken vår.

Om søknadsprosessen

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi løyser oppgåvene våre betre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CV'en. Om dette gjeld deg, oppmodar vi deg til å kryssa av i jobbsøkjarportalen. Vi vil naturlegvis leggja til rette for deg om du får jobben. Vi bruker avkryssinga til å velja ut dei rette kandidatane, og dessutan anonymisert statistikk.

Offentleg søkjarliste

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig. Alle som søkjar hos oss står på offentleg søkjarliste, om du ikkje oppgir ein god grunn for unntak. Ber du om unntak, tek vi kontakt med deg om vi ikkje kan ta ønsket ditt til følgje.

Kontaktperson

For meir informasjon om stillingane, er du velkommen til å kontakta seksjonssjef John O. Qvale, tlf. 953 00 250, e-post john.qvale@vegvesen.no. Ta kontakt for en triveleg prat!

Stillingsinfo

Frist16. april 2023
ArbeidsspråkNorsk
Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.