Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Avdelingsleder - Bygg og Eiendom

Vi søker ny avdelingsleder

Kirkelig Fellesråd i TrondheimTrondheim3. juni 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Kjell Inge Nordgård

Kirkeverge

+47 905 41 832

Arnt Morten Holmli

HR-rådgiver

Nøkkelord

BærekraftKulturminnerLovverkKirkebyggForvaltning

Bygg og eiendomsavdelingen hos oss har ansvar for forvaltning, teknisk drift og vedlikehold samt rehabilitering og utvikling av 21 kirker med tilhørende eiendommer, 5 kapeller og 1 krematorium. Avdelingen har videre ansvar for rehabilitering og utbygging av gravplasser i Trondheim. Pr tiden har vi 18 gravplasser med parkmessig standard på til sammen 900 mål. Disse driftes av en egen gravplassavdeling med egen avdelingsleder, men ansvar for rehabilitering og bygging av nye, ligger hos bygg og eiendom i tett samspill med gravplassdrift. Bygg og eiendom forvalter og vedlikeholder 19 driftsgårder og personalbygg for gravplassavdelingen.

Fokusområder og arbeidsoppgaver

Kirkelig fellesråd i Trondheim ønsker å være en pådriver i utvikling av grønne løsninger og bærekraft. Klimaendringer utfordrer og endrer prioriteringer og planer for vedlikehold og bevaring av kirkebyggene og de utfordrer valg av fremtidige energiløsninger. 

Kirkebyggene er signalbygg med stor kulturhistorisk verdi og arena for utøvelse av lokale kulturaktiviteter. Det lanseres nå et statlig finansieringsprogram for kulturhistorisk viktige bygg – 13 av kirkene i Trondheim er relevante for dette prosjektet – og vi skal aktiv benytte oss av dette programmet. 

Flere menigheter tester endringer i aktivitetstilbudet til befolkningen som på sin side utfordrer behov for endringer i arealutformingen av noen kirkebygg. Vi starter snart byggingen av ny kirke på Charlottenlund. 

I en bykommune vil arealutnyttelse alltid være tema – det er mange gode formål som trenger plass. Så også med gravplassene. Vi skal ikke bare bygge nye gravplasser for å dekke behov, like viktig nå er å finne gode løsninger for gjenbruk av eksisterende arealer. 

Bygg og eiendomsavdelingen er delt i to team med hver sin teamleder – det ene teamet jobber med alle investeringsprosjekter på kirkebygg og gravplass samt eiendomsforvaltning, det andre teamet følger opp daglig teknisk drift og vedlikehold. 

Avdelingen har til sammen 12 medarbeidere med bred og godt sammensatt kompetanse. Vi trenger en leder som kan jobbe med langsiktige planer og strategier for å løse de utfordringer som er nevnt. Vi ønsker en leder som legger til rette for at prosjektlederne og drifteteamet kan gjennomføre sine oppgaver og prosjekter. Avdelingsleder vil ha personalansvar for alle medarbeidere i avdelingen og vil ha et utviklingsansvar for avdeling og ansatte i samarbeid med HR og resten av ledergruppa. 

Avdelingsleder rapporterer til kirkevergen som sin nærmeste leder og sitter i kirkevergens lederteam sammen med avdelingsleder kirkeliv, HRsjef, avdelingsleder gravplass og avdelingsleder økonomi, digitalisering og fellestjenester.

Vi søker etter deg som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring for stillingen
 • Innsikt i og forståelse for kirkelige og kommunale organisasjonsstrukturer
 • God økonomisk forståelse
 • Gode kommunikative evner
 • Gode lederegenskaper

Vi håper på din søknad hvor du begrunner din kompetanse og ferdigheter som gjør deg relevant for denne stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et godt fagmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Et kompetent og støttende lederkollegium
 • En lederstilling i en organisasjon som ønsker å være en tydelig samfunnsaktør
 • Offentlig kommunal tjenestepensjon

Sted: Munkegata 6, 7013 Trondheim

Stillingsinfo

Frist3. juni 2024
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Kjell Inge Nordgård

Kirkeverge

Arnt Morten Holmli

HR-rådgiver


Stillingstyper

Fast ansettelse,Ledelse

Industrier


Se flere stillinger fra Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim er et folkevalgt organ med representanter fra alle menighetene, samt representanter fra Nidaros biskop og Trondheim kommune, og med kirkevergen som daglig leder. Virksomheten har 170 fast ansatte tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 25 kirkebygg og ett krematorium med seremonirom. I tillegg har fellesrådet økonomiske og administrative service- og støttefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Fellesrådet er ansvarlig gravferdsmyndighet for hele byens befolkning, uavhengig av tro og livssyn.

Fellesrådet har et selvstendig ansvar for å ivareta kulturarven for byens kirkebygg, historiske gravminner og gravplasser.

Sammen med menighetene har vi som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.