Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Anskaffelsesrådgiver

Ønskjer du å bidra med kompetansen din for å styrkja innkjøpsmakta vår innan anskaffelser?

Statens vegvesenTromsø4. desember 2023
Søk her

Kontaktpersoner

Bente Johnsen Aase

Leiar

+47 950 99 596

Tine Maria Storhaug

Anskaffelseskoordinator

Nøkkelord

KontraktsoppfølgingAnskaffelserForhandlingerAnbudsprosesser

Om stillinga

Vi har eit mål om å vera ein profesjonell og marknadsorientert innkjøpar i anskaffelsane våre og i oppfølging av kontraktar. Vi treng derfor å styrkja oss med ein anskaffelsesrådgivar med tiltreding snarast mogleg. Stillinga er tilknytta Kontrakt og marknad i Divisjon drift og vedlikehald.

Som anskaffelsesrådgivar vil ditt ansvar vera å hjelpa til med innkjøpsleiing og arbeidsoppgåver i kvar enkelt innkjøpsprosess. Du skal i samarbeid med budsjetteigar bidra til at divisjonen får gode føresetnader for etterleving av gjeldande regelverk, ein einskapleg praksis og tek med seg erfaringsoverføring og læring i seinare innkjøp. Avdeling Kontrakt og marknad hjelper mellom anna dei operative einingane til divisjonen med rådgiving innanfor fagområda til divisjonen, med eit særleg fokus på marknad, innkjøp og kontraktar. Ei viktig oppgåve er også å vareta kontakt med eksterne aktørar innanfor fagområda til avdelinga.

Divisjon drift og vedlikehald har ansvaret for å vareta vegeigarskapen på eksisterande riksvegar. Porteføljen til divisjonen, med om lag 150 årlege innkjøp og til kvar tid ca. 350 løpande kontraktar, er breitt samansett av drift, vedlikehald, planlegging og bygging av mindre utbyggingsprosjekt og dessutan gjennomføring av utbetringstiltak.

Arbeidsoppgåver

Du vil få ein spennande og variert arbeidskvardag der arbeidsoppgåvene mellom anna er:

• Følgje og bidra til utvikling av innkjøp for drift og vedlikehald og mindre investeringar

• Kombinere kunnskap innan ulike innkjøp til ein heilskapleg og god praksis i Staten vegvesen

• Bidra til at divisjonen gjennomfører innkjøpa sine på ein måte som gir optimal måloppnåing

• Sikre at innkjøpet blir gjennomført i samsvar med innkjøpsregelverket og interne retningslinjer

• Du vil ha rolla som bruker av KGV og KAV i dei innkjøpsprosessane du får ansvaret for

• Bidra med kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og kvalitetssikring av tilbodsevalueringar ovanfor kollegaer

• Bistå ved behov i oppfølging av kontrakt rundt innkjøpsfaglege og juridiske spørsmål 

• Være ein aktiv deltakar i jobben med analysar, strategiar og planar for innkjøp

• Delta i det kontinuerlege utviklingsarbeidet innanfor innkjøpsområdet når det gjeld prosess, rutinar og verktøy

• Andre relevante oppgåver lagt til Kontrakt og marknad

Stillinga fordrar både stor grad av sjølvstende, men også oppgåveløysing i team.

Vi har medarbeidarar på følgjande lokasjonar: Gjøvik, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Harstad, Tromsø, Alta og Hammerfest. Annan kontorstad kan også vurderast og vi ber deg oppgi ønskt kontorstad. Arbeidsoppgåvene kan medføra noko reiseverksemd.

Kompetansekrav

Vi ser etter deg som har: 

• minimum 3-årig utdanning frå universitet/høgskule, gjerne innan jus, økonomi, logistikk eller innkjøp

• kjennskap til lov og forskrift om offentlege innkjøp (LOA og FOA)

• operativ erfaring med å gjennomføra innkjøp, og dessutan erfaring og kompetanse frå digitale innkjøpsprosessar

• gode ferdigheiter innan digitale verktøy

• gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg

Omfattande og relevant erfaring innanfor dei aktuelle fagområda kan kompensera for manglande formell utdanning.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, tilrår vi ei autorisert omsetjing av papira og godkjenninga dine frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Det er ønskjeleg at du har:

• erfaring med utformining og oppfølging av kontraktar 

• kunnskap om praktisk arbeid innanfor våre kontraktstypar

• relevant bransjekunnskap

• analytiske evner

• ønske og motivasjon til å bidra til ei digital utvikling av relevante oppgåver

Personlige eigenskapar som vi ser etter:

• god relasjonskompetanse

• høy arbeidskapasitet

• strukturert og systematisk

• fleksibel, initiativrik og evne til å sjå løysingar

• trygg og tydeleg kommunikasjon

Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

  • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
  • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
  • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
  • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt leiar Bente Johnsen Aase tlf. +47 950 99 596, eller anskaffelseskoordinator Tine Maria Storhaug tlf. +47 958 44 115

Stillingsinfo

Frist4. desember 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktpersoner

Bente Johnsen Aase

Leiar

Tine Maria Storhaug

Anskaffelseskoordinator


Stillingstyper

Fast ansettelse

Industrier


Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.