Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Anskaffelsesrådgivar

Statens vegvesenFlere steder10. april 2023
Søk her

Kontaktperson

Line Rognstad

Seksjonsleder

+47 917 02 423

Stillingsbeskrivelse

Statens vegvesen, seksjon anskaffelser i Fellesfunksjoner søkjer ein erfaren og engasjert Anskaffelsesrådgivar med interesse for innkjøp, og med spesiell kunnskap om miljø, berekraft, innovasjon, digitalisering og analyser.

Som Anskaffelsesrådgivar i seksjonen vil du i tillegg til å hjelpe til med fagkompetanse innan innkjøpsregelverket og innkjøpskompetanse gjennom heile anskaffelsesprosessen, også hjelpe tungt inn med strategisk kompetanse og råd innan miljø, berekraft, innovasjon, digitalisering og analyser i våre anskaffelsar.

Om jobben

Du vil bli ein av 13 tilsette som er fordelte over fleire stader i Noreg og som hjelper til med innkjøpsbistand på tvers i heile organisasjonen.

Du vil inneha rolla som Anskaffelsesrådgivar og vil vere brukar av digitale verktøy i anskaffelsesprosessen.

Du vil delta i forbetringsarbeid, utvikle strategiar og delta i jobben med leverandørutvikling, i tillegg til å vere prosessleiar for anskaffelsesprosessane for varer og tenester.

Du vil spesielt få ansvar for tema innan miljø, berekraft og innovasjon, både internt i seksjonen og som krav i kontraktane våre og som bistand til oppfølging av kontraktar.

Om deg

  • Du må har høgare utdanning innan samfunnsfag, økonomi, administrasjon, jus eller ingeniørfag.
  • Det er ein fordel med kompetanse og erfaring frå regelverk for offentleg innkjøp, og dessutan forståing for kva som er spesielt med anskaffelsesprosessane i det offentlege.
  • Du må ha kjennskap til og ønskje om å jobbe med tema miljø, berekraft og innovasjon.
  • Du må ha ønske om å jobbe med digitalisering, analyser og rapportar opp mot miljø, berekraft og innovasjon.

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Alternative kontorstader for stillinga vil vera Moss, Bergen, Lillehammer eller Drammen. Me legg til rette for den lokasjonen som passar deg best.

Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av krava til utvida søkarlister må felta for utdanning og erfaring fyllast ut. Det er ikkje tilstrekkeleg å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen meiner at inkludering og mangfald gjer at vi blir betre på å løyse oppgåvene våre. Vi ønskjer fleire medarbeidarar med nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn og hol i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkarportalen, oppfordrar vi deg til å gjere det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du treng det. Avkryssingane vert kun brukt til å syte for at vi vel ut dei rette kandidatane, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkarlista er offentlig

Openheit og gjennomsiktigheit i forvaltninga er viktig, difor vil alle som søker hjå oss bli sette på den offentlege søkarlista om dei ikkje oppgir ein god grunnfor fritak. Har du bedt om å ikkje bli sett på lista, tek vi kontakt med deg dersom vi ikkje kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt sekjsjonsleiar Line rognstad tlf. 917 02 423

Vi tilbyr

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtida sine løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med våre nye utfordringar.

Vi tilbyr deg også desse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordningar for avspasering
  • pensjonsordning og høve til lån i Statens pensjonskasse
  • gode høve for fagleg påfyll

Løna di vert avtalt i samsvar med vår lønnspolitikk.

Stillingsinfo

Frist10. april 2023
ArbeidsspråkNorsk

Kontaktperson

Line Rognstad

Seksjonsleder


Industrier

Markedsføring, salg og annonsering

Se flere stillinger fra Statens vegvesen

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.