Hopp til hovedinnhold
Tekjobb

Fristen for annonsen har gått ut

Administrerende direktør

Norsk Romsenter søker administrerende direktør

Norsk Romsenter Oslo5. januar 2024
Søk her

Kontaktpersoner

Cathrine Meland

Ekspedisjonssjef

48 10 07 68

Mari Kristine Kallåk

Avdelingsdirektør

Administrerende direktør i Norsk Romsenter har et hovedansvar for at etaten oppfyller sine mål og resultatkrav, og at etaten overholder sine årlige budsjettkrav. Hovedmålet til Norsk Romsenter er at viktige samfunnsutfordringer løses effektivt ved bruk av romvirksomhet. Dette skal nås gjennom fire delmål:

  • Konkurransedyktig norsk romnæring i et internasjonalt marked
  • Romvirksomhet utnyttes for nyskaping og omstilling også utenfor romnæringen
  • Effektiv og sikker utnyttelse av romvirksomhet i offentlig forvaltning
  • Riktig og relevant kunnskap om bruken av romvirksomhet

Det er viktig at du har:

  • Evne til strategisk ledelse. Som administrerende direktør i Norsk romsenter bør du ha god forståelse for Norsk Romsenters posisjon i forvaltningen, og hvordan denne posisjonen kan forvaltes og utvikles fremover. Du bør kunne balansere drift og utvikling på en måte som i størst mulig grad bidrar til oppfyllelse av samfunnsoppdraget i tråd med samfunnsutviklingen.
  • Forståelse for samfunnsoppdraget. Derfor bør du ha erfaring fra og med offentlig forvaltning og politiske prosesser. Du bør ha en tydelig forståelse for Norsk Romsenters samfunnsoppdrag, og hvordan oppdraget kan forvaltes best mulig fremover, både i lys av relevant samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt, og i samspill med relevante aktører. Romrelatert infrastruktur er i dag av kritisk betydning for mange samfunnsfunksjoner, og det er derfor viktig at du har en presis forståelse av sårbarheter og trusler mot slik infrastruktur.
  • Ledererfaring fra kompetanseorganisasjon. Dette betyr at du bør være trygg i rollen som leder av en kompetansebedrift eller kompetanseorganisasjon, der evne til å inspirere og motivere kompetente og engasjerte medarbeidere står sentralt. Du bør ha en god forståelse for romsektoren, og for de utfordringer og muligheter bransjen står overfor i årene som kommer.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker en person med høyere utdanning, og god forståelse for samvirket mellom teknologi og samfunn. For å være aktuell kandidat til denne stillingen, må du ha ledererfaring fra en kompetansevirksomhet, gjerne fra offentlig sektor.

Det er nødvendig med god innsikt i og forståelse for statlig forvaltning, styring og beslutningsprosesser, og forståelse av virksomhetens samfunnsrolle. Det er også nødvendig med god forståelse og interesse for relevant næringsvirksomhet.

Du som ansettes som direktør for Norsk Romsenter må evne å etablere gode relasjoner til ulike samarbeidspartnere og kunne representere Norsk Romsenter både i internasjonale organisasjoner og nasjonale fora. Du må regne med mye reisevirksomhet, da internasjonalt samarbeid er en betydelig del av rollen som direktør for Norsk Romsenter.

Vi ser etter deg som er trygg i lederrollen, og som har evne til å engasjere, motivere og kommunisere godt med medarbeidere med høy faglig kompetanse, samt utøve strategisk og motiverende lederskap for å sikre et godt arbeidsmiljø.

Det er et krav at du som tilsettes kommuniserer godt muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk. Det vil være en fordel med kunnskaper i fransk, men det er ikke et krav.

For å bli ansatt i denne stillingen må du kunne sikkerhetsklareres.

Mer om stillingen

Administrerende direktør for Norsk Romsenter ansettes på åremål for en periode på seks år, med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Ønsket tiltredelse i stillingen er i juni 2024.

Lønnsinnplasseringen vurderes etter avtale, og i henhold til Statens lederlønnssystem.

Ved eventuelle spørsmål om stillingen eller rekrutteringsprosessen, ta gjerne kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet ved:

  • Ekspedisjonssjef Cathrine Meland via telefon 481 00 768
  • Avdelingsdirektør Mari K. Kallåk via telefon 926 32 778

Søknadsfrist: 5. januar 2024

Arbeidssted: Drammensveien 165, 0277 Oslo

Praktisk informasjon

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk her» på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Relevante vitnemål og attester må vedlegges.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. offentleglova § 25. Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om arbeidsgiveren

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping.
Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig og lønnsom næringsvirksomhet.
Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk.Departemtentet forvalter en bred EU og EØS portefølje.NFD forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter.
Departementet har ca. 380 ansatte. Les mer på www.regjeringen.no/dep/nfd

Stillingsinfo

Frist5. januar 2024

Kontaktpersoner

Cathrine Meland

Ekspedisjonssjef

Mari Kristine Kallåk

Avdelingsdirektør


Stillingstyper

Ledelse,Engasjement

Industrier


Se flere stillinger fra Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Romsenteret er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Romsenteret skal fremme Norges interesser i europeiske romprogrammer og annet internasjonalt samarbeid. En sentral oppgave er å bistå departementer, etater og industri med faglig støtte og rådgivning. Norsk Romsenter har i underkant av 50 ansatte, og er lokalisert på Skøyen i Oslo.

For mer informasjon om Norsk Romsenter, se www.romsenter.no